Utsikt över hav och klippor.
Foto: GettyImages

Vi har tvingats ompröva vad vi gör och hur vi gör det

Texten (något kortad) är hämtad från Göteborgs stifts årsredovisning för 2020, ett år olikt alla andra. Pandemin har lagt sin skugga över större delen av det gångna året. Evangeliet är detsamma, men varje tid och plats ger sina förutsättningar för uppgiften att vara kyrka.

Göteborgs stifts vision är att vara en öppen och tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor. Vi har ett ärende till alla som bor i stiftet vare sig de är medlemmar i kyrkan eller inte. Under året har stiftsfullmäktige antagit en stiftsstrategi med mål och förhållningssätt för de kommande tio åren.

Vår kyrka är del i den världsvida kristenheten. Sedan reformationen är vi en evangelisk-luthersk kyrka. Reformation är en del av vår historia samtidigt som den är ständigt pågående. Formerna för vår verksamhet förändras då behoven och vår omvärld förändras. Om 2019 var ett år av konsolidering har 2020 tvingat oss att ompröva både vad vi gör och kanske än mer hur vi gör det. Vi har arbetat med målsättningen att ställa om snarare än att ställa in. I samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och flera stora aktörer i civilsamhället har vi bistått i nya behov som uppkommit till följd av pandemin. Löneenheten i Uddevalla har utsetts som bas för Svenska kyrkans nya, nationella löneservice och kunderna till stiftets servicebyråtjänster har blivit både fler och nöjdare.

Grunden för kyrkans framtid och förutsättningar är livaktiga församlingar som är väl förankrade i sitt lokala sammanhang. Livaktiga församlingar förnyar sitt gudstjänstliv i trohet mot traditionen och erbjuder miljöer för gemenskap och växande i tro. Livaktiga församlingar arbetar både med fördjupning och sändning, lärande och diakoni. Det är stiftets och biskopens uppgift att främja ett sådant församlingsliv. Biskopen, stiftet, organisatoriska förändringar och ekonomiska förutsättningar kan underlätta uppgiften, men i grunden är det just den livaktiga församlingen som är roten till en levande kyrka.

Stiftets uppgifter

Stiftet är Svenska kyrkans regionala enhet och biskopen är stiftets ledare. Biskopen och biskopens uppgifter är skälet till att stiftet finns. Stiftet har fyra uppgifter: att utgöra ett pastoralt område, att främja och ha tillsyn över församlingarnas grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, att främja och ha tillsyn över god förvaltning samt att förvalta prästlönetillgångarna. Förvaltningen av prästlönetillgångarna ska bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.

För att fullgöra dessa uppgifter har stiftskansliet sex enheter: ekonomi, fastighet och kulturarv, församlingsstöd, församlingsutveckling, lön och prästlönetillgångarna. De tio kontraktsprostarna är biskopens representanter i stiftets kontrakt. Under året har vi haft ett presidiemöte för alla kyrkorådspresidier och kyrkoherdar. Detta genomförs vartannat år och varvas med fortbildningsdygn för alla kyrkoherdar. Ekonomienheten har tagit emot nya församlingar både inom och utom stiftet. Enheten för fastighet och kulturarv har tagit över stiftets HR-tjänster och bl a arbetat med förberedelser för den möjlighet att överlämna kyrkobyggnader till trossamfundet som kommer framöver.

Kyrkomötet beslutade under hösten 2019 om en nationell färdplan för klimatet med anslag om 25 mnkr årligen under åren 2020-2022. Göteborgs stift deltar i flera av de satsningar som nu genomförs. Enheten för församlingsstöd har gett stöd i bl a kommunikation och utbildningar och arrangerat insatsen på Bokmässan digitalt.

Inom församlingsutveckling har verksamhetsöversyn resulterat i avveckling av själavårdscentrum. Enheten har under året fyllt vakanta tjänster och fördelat extra bidrag med anledning av pandemin. Vi ser också att antalet diakon- och prästkandidater glädjande nog ökar. Prästlönetillgångarna fortsätter att bidra till Svenska kyrkans förkunnelse. Kyrkan har två vindkraftverk i Munkedals kommun. 

Tydligt är att vår uppgift är att vara kyrka här och nu oavsett hur förutsättningarna ser ut.

Året som kommer

Enligt den senaste prognosen beräknas antalet kyrkotillhöriga i stiftet minska med 20 procent till år 2030. Detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Svenska kyrkans nationella nivå har aviserat neddragningar under samma period med 250 mnkr eller ungefär en fjärdedel av driftsbudgeten.

Hur förutsättningarna för församlingar och pastorat kommer att se ut bortom pandemin är fortfarande oklart. Tydligt är att vår uppgift är att vara kyrka här och nu oavsett hur förutsättningarna ser ut. Hittills har vi sett att skillnader i förutsättningar tenderar att öka. Det gör stiftets uppgifter att utmana och uppmuntra än viktigare. Vi har olika arbetsuppgifter i kyrkan. Målet är gemensamt. Det är ansvarsfullt men också djupt meningsfullt att stå i detta arbete tillsammans med många andra!

Biskop Susanne Rappmann och stiftsdirektor Jonas Ransgård