Verktyg för kompetenskartläggning

Som stiftskansli är vi måna om att de utbildningar och det stöd vi erbjuder är relevanta och att varje kyrkoråd kan få stöd i de uppgifter som efterfrågas. Verktyget har tagits fram för att underlätta för varje kyrkoråd att kartlägga sin kompetens och sitt eget kompetensbehov.

Ett kyrkoråd har till uppgift att styra verksamheten så att det finns förutsättningar för församlingar och pastorat att kunna växa och utvecklas. Kyrkorådet har ansvar för strategi, församlingsutveckling, ekonomi, arbetsgivarfrågor, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Varje kyrkoråd behöver människor som tillsammans har en bred kompetens. Varje ledamot behöver inte kunna allt men det är viktigt att det finns en gemensam grundläggande kunskaps- och erfarenhetsbank, en grundkompetens, i alla kyrkoråd.

Varför ett verktyg för kompetenskartläggning?

Verktyget kan användas som en guide för att kartlägga den gemensamma kompetensen och visa på vilket kompetensbehov som finns i kyrkorådet. Stiftskansliet har ett speciellt ansvar att stötta kyrkoråden i sitt arbete, men det finns också andra goda samarbetspartners när det gäller fortbildning av kyrkoråd såsom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sensus studieförbund. Verktyget har utarbetats i Göteborgs stift i samarbete mellan stiftsanställda och en referensgrupp på 20 erfarna förtroendevalda från hela stiftet. Referensgruppen har haft en stor bredd både geografiskt och traditionsmässigt.

Kompetenskartläggningsverktyget används genom att alla ledamöter och ersättare svarar på frågorna på svarsblanketten i dokumentet Kompetenskartläggningsverktyg som du hittar här. Den som svarar skattar själv sin kompetens på varje enskild fråga enligt en sexgradig skala där 1 innebär mycket låg kompetens och 6 betyder omfattande kompetens. Att fylla i svaren tar cirka 15-20 minuter. Därefter lägger någon i gruppen in alla svar i Excelfilen ”Kompetenskartläggningsverktyg för kyrkoråd (Excel)” som du hittar här och som hör till verktyget varefter resultatet ges automatiskt. Att lägga in svaren tar cirka 10 minuter, så kyrkorådet kan få det gemensamma utfallet mycket snabbt. Resultatet ges dels i form av ett lättläst och övergripande diagram, men det går också att se utfallet på enskilda frågor. På detta vis får kyrkorådet en ögonblicksbild över vilka kompetenser som finns och inom vilka områden det kan behövas fortbildning. 

Det är kyrkorådet som äger sitt resultat, men det är värdefullt om det sänds till stiftets kontaktperson för verktyget.