Någon styr en båt med en gammaldags ratt.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Verksamhetsstyrning

Syftet med "Verktyg för verksamhetsstyrning" är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet.

”Verktyg för verksamhetsstyrning” är ett arbetssätt och en verktygslåda för att arbeta med verksamhetsstyrning på församlingens villkor och är helt frivilligt. Grunden till verktyget togs fram i Göteborgs kyrkliga samfällighet under åren 2008-2015 och utvecklades i nära samarbete mellan kyrkoherdar, ekonomer, övriga medarbetare och förtroendevalda. Under 2017-2018 har stiftskansliet gjort en uppdatering av verktyget för att anpassa det till nya organisationsmodeller och olika stora församlingar/pastorat. I arbetet med att uppdatera verktyget, har stiftskansliet tagit hjälp av kyrkoherdar runtom i stiftet för att få synpunkter och erfarenheter att utgå ifrån.

Med anledning av de erfarenheter som gjorts sedan 2018 reviderades alla mallar och exempel under våren 2020.

Verktyget finns i två olika versioner: en version för självständiga församlingar utan distrikt och en version för pastorat samt församlingar med distrikt. Båda versionerna innehåller följande verktyg och material:

 • Översikt över arbetssätt och verktyg
 • Årshjul
 • Mall och exempel för Verksamhetsram
 • Mall och exempel för Verksamhetsplan
 • Mall för Kompetensutvecklingsplan
 • Mall för Verksamhetsuppföljning

Att använda ”Verktyg för verksamhetsstyrning” i församlingen/pastoratet kan:

 • Bidra till att levandegöra församlingsinstruktionen
 • Underlätta och tydliggöra styrningen och det strategiska arbetssättet i kyrkoråd och kyrkofullmäktige
 • Underlätta kyrkoherdens ledning
 • Tydliggöra mellanchefers ansvar och roller
 • Skapa större delaktighet och helhetssyn för medarbetarna
 • Underlätta arbetet med verksamhetsplaner och budgetäskanden
 • Skapa en större förståelse för budget och ekonomiska förutsättningar
 • Bidra till en löpande verksamhetsuppföljning som även ger underlag för framtida verksamhet
 • Synliggöra frågorna om kompetensförsörjning och kompetensutveckling​

Föredrag om verksamhetsstyrning

Ta del av tre föredrag om verksamhetsstyrning i Göteborgs stift.

Med Maria Frykberg, enhetschef på ekonomienheten på Göteborgs stiftskansli och Alexandra Cimbritz, stiftsadjunkt för ledning och organisation på Göteborgs stiftskansli.