Vad ska ett församlingsråd inte göra?

Samtidigt som det är viktigt att ett församlingsråd vet vad det ska göra så är det likaså viktigt att veta inom vilka områden det inte ska ge sig in i.

Exempelvis:

  • Det har inget arbetsgivaransvar, det har kyrkorådet.
  • Det är inte heller arbetsledare och kan inte beordra anställda medarbetare, det är kyrkoherden eller den som kyrkoherden har delegerat arbetsledningen till som är arbetsledare.
  • Det beslutar inte om församlingens budget, det gör kyrkofullmäktige efter beredning av kyrkorådet.
  • Det sätter inte helt egna mål, målen måste gå i linje med församlingsinstruktionen och kyrkorådets olika riktlinjer.
  • Det har ett övergripande ansvar för gudstjänstlivet men planerar eller beslutar inte kring varje enskild gudstjänst, det ansvaret har den eller de som ska leda den aktuella gudstjänsten.
  • Det beslutar inte självt om åtgärder i och kring den egna kyrkan/kyrkorna, det gör kyrkorådet som har budgetansvaret.