Vad är ett församlingsråd?

Kristen tro har i alla tider haft en stor betoning på gemenskap. Det handlar förstås om gemenskap med Gud men också om gemenskap mellan människor. Därför har församlingen en mycket central plats i alla kyrkor i hela den stora, världsvida Kyrkan.

Vad är ett församlingsråd?

I Svenska kyrkan har varje församling ansvar över sin grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.1 En församling behöver styrning för att fungera och i Svenska kyrkan kallas den lokala styrelsen antingen för kyrkoråd eller för församlingsråd. Kyrkorådet är ensam styrelse i en församling som inte hänger samman med andra församlingar i ett pastorat. Om flera församlingar tillsammans bildar ett pastorat kallas den gemensamma styrelsen kyrkoråd och varje församling har en lokal styrelse – församlingsrådet.2 Eftersom det i ett pastorat alltså finns både kyrkoråd och församlingsråd är det viktigt att veta hur ansvaret är tänkt att fördelas dem emellan. Därför har denna guide kommit till.

Hur växte församlingsråden fram?

Svenska kyrkans organisation har vuxit fram genom seklerna, men redan under medeltiden var det viktigt att församlingen styrdes i samarbete mellan präst och några församlings-medlemmar som hade de andras förtroende. Under 1700-talet började en del församlingars styrelser att kallas för kyrkoråd och 1817 bestämdes det att det skulle finnas kyrkoråd i alla församlingar och att de skulle väljas vid sockenstämmor. Med tiden kom många församlingar att samarbeta med varandra, bildade pastorat och längre fram samfälligheter. Organisation och ansvarsfördelning blev med tiden ofta mycket snårig och bland annat därför utredde Svenska kyrkan för ett antal år sedan3 hur pastorat och församlingar framöver ska organiseras. Från och med 1 januari 2014 ändrades benämningarna och termen församlingsråd infördes som namn på den lokala styrelsen för en församling när församlingen ingår i ett pastorat.

Hur utses ett församlingsråd?

Ett församlingsråd ska bestå av människor som har förankring och förtroende i församlingen, men församlingsrådet ingår i hela pastoratets organisation och lyder därför under det högsta beslutande organet – kyrkofullmäktige. Därför nominerar församlingen personer till församlingsrådet, men det är kyrkofullmäktige som väljer dem.4 Det är viktigt att nomineringen sker på ett öppet vis. Det kan ske genom ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte.5 Det går också att nominera personer exempelvis genom att det finns en förslagslåda uppställd, men därefter behövs det arrangeras ett öppet, utlyst möte för att säkerställa öppenheten i processen.

Kyrkofullmäktige beslutar hur lång mandatperiod som församlingsrådet har, dock längst fyra år.6 Det går alltså att ha kortare mandatperioder för församlingsråd än de fyra år som gäller för kyrkoråd. Kyrkofullmäktige beslutar också om antalet ledamöter (minst fyra) och ersättare (minst hälften av antalet ledamöter).7 De olika församlingsråden i ett pastorat kan ha olika längd på mandatperioden och antalet ledamöter och ersättare. För att vara valbar till ett församlingsråd ska personen vara döpt, fylla 18 år senast på valdagen och vara folkbokförd i någon av församlingarna i pastoratet.8 En anställd medarbetare får inte väljas till något församlingsråd i det pastorat som hen tjänstgör i om tjänstgöringsgraden är över 20 %.9 Kyrkoherden, eller den präst som kyrkoherden utser, är utan att väljas alltid en av församlingsrådets ledamöter.10 Minimiantalet ledamöter i ett församlingsråd är alltså fem inklusive den prästerliga representanten.

Kyrkoordning

1 Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2017 2 kap. 1 § (fortsättningsvis anges noter till Kyrkoordningen på följande vis: KO X (kap.):Y (§))
2 KO 2: 8
3 Närhet och samverkan, Svenska kyrkans utredningar2011:2
4 KO 4:22
5 KO 4:23
6 KO 4:25
7 KO 4:22
8 KO 33:4
9 KO 33:9
10 KO 5:6​