Foto: GettyImages

Utvecklingsplanen

Att inkludera fler ideella är en del i församlingens utvecklingsarbete och ett sätt att visa att alla är välkomna. Att ha en utvecklingsplan för det ideella medarbetarskapet är ett sätt att hålla arbetet levande.

En bra förberedelse för utvecklingsplanen är att samla arbetslaget för ett samtal kring församlingens ideella medarbetarskap, och vad som behöver utvecklas.

Använd följande påståenden som underlag för samtalet:

 • Vi har (som arbetslag) reflekterat tillsammans över vår identitet som kyrka
 • Vi har arbetat med den gemensamma synen(arbetslaget) att ta tillvara människors vilja att engagera sig
 • Vi vet hur vi vill arbeta för att göra det möjligt för fler att engagera sig ideellt i vår församling
 • Vi har gemensamma rutiner för hur vi handleder och ger praktiskt stöd i olika uppgifter och uppdrag (nyckelhantering, kök osv.)
 • Vi har ett gemensamma rutiner för introduktion och fortbildning av ideella
 • Vi har ett gemensamt tänk kring hur vi visar ideella medarbetare uppskattning och uppmuntrar
 • Vi (arbetslaget) känner till vad som gäller försäkringar för de ideella och är tydliga med att olika policys (t.ex. om miljö, jämställdhet)omfattar ideella medarbetare
 • Vi har tydliga rutiner för vad som gäller om problem uppstår och vem man vänder sig till 
 • Vi visar på ett tydligt sätt att det finns ideella medarbetare i församlingen/pastoratet och att de är betydelsefulla 
 • Vi är tydliga på hemsida/anslagstavla/församlingsblad att ideella medarbetare behövs här 

Planen kan med fördel konkretiseras i en policy som görs tillgänglig för alla medarbetare i församlingen.

Fundera över:

 • Vad ingår/borde ingå i policyn för er verksamhet i församling/pastoratet?
 • Vad gör ni/kan ni göra för att policyn ska vara ett ”levande dokument”, det vill säga vara ett dokument som används i organisationen?

Här hittar du dokumentet Utvecklingsplan för ideellt medarbetarskap