Närbild på en kvinna med slutna ögon och knäppta händer.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Göteborgs stift satsar på utbildning om våld i nära relationer

Göteborgs stift satsar under tre år på att utbilda medarbetare i församlingar och pastorat i att förstå och kunna arbeta som hela arbetslag med det ständigt högaktuella ämnet våld i nära relationer. "Vi måste förstå problematiken kring våld i nära relationer och förstå dess uttryck och konsekvenser", säger Marie Svensson, stiftskonsulent och projektledare för arbetet med Våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett problem inte bara för de enskilda personerna som drabbas utan också för samhället. Många gånger möter kyrkan utsatta personer i den dagliga verksamheten och i gudstjänst utan att veta om den utsattas situation.

Efterfrågad utbildning från flera håll

Det finns olika anledningar till att Göteborgs stift nu gör den här utbildningssatsningen. Dels visade det sig i utvärderingarna efter utbildningar om barn och utsatthet att det fanns många önskemål från församlingar och pastorat att lära sig mer om hur man kan arbeta bredare med problematiken kring våld i nära relationer. Dels kom det in en motion till stiftets förtroendevalda om att diakoner i församlingar och pastorat borde få utbildning i ämnet.

Eftersom det redan fanns en arbetsgrupp som arbetat med projektet Barn och utsatthet hamnade frågan naturligt hos dem. Dåvarande enhetschef för församlingsutveckling, Monica Hellerfjord, och Marie Svensson träffade motionären i fråga och efter det samtalet var man överens om att det var viktigt att bredda målgruppen. 

– Musiker träffar många via körverksamhet. Präster och diakoner möter människor via själavårdande samtal och kanske i gudstjänstsammanhang. Pedagoger möter många i konfirmandverksamhet, ungdomsgrupper, juniorer och via förskolorna. De yrkesgrupper som stöter på den här problematiken är så många och därför upplevde vi att det var viktigt att tänka brett, berättar Marie.

Tillsammans med en referensgrupp med representanter från bland annat Kvinnojouren, Pelikanen, församlingar och pastorat samt Västra Götalandsregionen började planeringsgruppen sätta sig in i ämnet, förstå behoven och ta fram en utbildning för alla medarbetare som möter människor, och gärna hela arbetslag tillsammans.

I och med coronapandemin har antal anmälningar om våld i nära relationer ökat.

– Lever man med någon med kontrollbehov så kan pandemin absolut ha förvärrat situationen. Den som utövar våld har fler möjligheter och i kombination med ökad psykisk ohälsa, kanske oro för ekonomi och inget socialt umgänge så ökar våldet. All frustration går ut över de där hemma. Och den som blir utsatt för våld i hemmet har inga andningshål, inga offentliga eller trygga platser att komma till, berättar Marie.

Vad kan kyrkan göra?

Den här utbildningen består av tre delar. I den första delen beskrivs vad våld är, hur olika former av våld i nära relationer kan se ut, processer i relationer där någon utövar våld, samt konsekvenser för vuxna och barn som lever med våld.

– Vi måste förstå problematiken. Vad är våld i nära relationer egentligen? Vi måste få kunskap om det och förstå dess uttryck och konsekvenser. Vi måste också våga ställa frågan: är du rädd hemma?, menar Marie. Och den första delen av utbildningen syftar till att fördjupa i just dessa frågor.

I den andra delen görs en teologisk reflektion kring våld i nära relationer. Alla stora världsreligioner har vuxit fram i patriarkala miljöer. Det gäller inte minst kristendomen. Bibelns texter och berättelser präglas därför av manliga gudsbilder och sexistiska föreställningar. Kvinnors underordning tas för given. Vad gör detta med oss som kyrka idag?

I den tredje och avslutande delen av utbildningen går deltagarna igenom olika processer som brottmål, vårdnadsmål, bodelning/ekonomi, uppehållstillstånd och så vidare med hjälp av en advokat. Vi får också insyn i Tynnereds församling arbete. De har i flera år har arbetat med att fokusera på att lyfta kvinnors, barns och mäns utsatthet i de närmaste relationerna. 

Hur ska vi arbeta vidare med problematiken?

– Vi kommer att arbeta med den här utbildningen över tre års tid, kanske skruva på den, ha den på flera ställen i stiftet, fylla på med aktuella frågor och lagstiftning, berättar Marie. Detta är dessvärre ett ständigt aktuellt ämne. Men i och med coronapandemin och flera uppmärksammade fall i media senaste tiden är det återigen på tapeten. Kyrkan träffar så mycket folk, och behöver vara en trygg plats att komma till. En trygg plats där man vågar berätta. Men för att kunna vara det behöver vi mer kunskap. Och vi behöver förstå problematiken fullt ut, avslutar Marie.

 

Är du intresserad av att gå utbildningen?

Läs mer om innehållet i Kompetenskatalogen på Göteborgs stifts intranät eller kontakta Marie Svensson direkt, se kontaktuppgifter nedan. 

Vi måste tillsammans sätta stopp för våld i nära relationer.

I dagarna möts vi åter av skrämmande rubriker i nyhetsmedia om kvinnor som dödats av sina före detta eller nuvarande partner. Under tre veckor dödades fem kvinnor av män. Detta måste få ett slut! Biskop Susanne skriver en debattartikel i ämnet och lyfter de satsningar Göteborgs stift gör.

ÄR DU UTSATT ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM BEHÖVER HJÄLP? 

Då kan du kontakta din församling. Församlingens präster och diakoner erbjuder samtal och under nattens timmar finns jourhavande präst tillgänglig på 112.