Uppdragstjänster

Stiftet erbjuder tjänster inom ekonomi, HR, fastighet, kulturarv och kommunikation. Syftet med tjänsterna är att erbjuda församlingar och pastorat alternativ till att ha specialistkompetens och utföra stödfunktioner med egen personal. Tjänsterna ska bidra till den grundläggande uppgiften genom att främja församlingens verksamhet och gynna kyrkans förutsättningar att verka.

Kyrka tillsammans

Vi har ett gemensamt uppdrag som kyrka att finnas för församlingsborna och kyrkans uppgift. Församlingarna/pastoraten finns lokalt och är specialister på att möta människor i livets alla skeden. Som stift har vi en främjande uppgift; att stödja, underlätta och stärka församlingarnas arbete. En del av främjandet är stiftets uppdragstjänster. 

Vad kan vi erbjuda?

På stiftskansliet finns specialister som kan bistå församlingar och pastorat med tjänster inom ekonomi, HR, fastighet, kulturarv och kommunikation. Genom att utföra uppgifter på församlingens/pastoratets uppdrag, kan vi bidra med kompetens som ett alternativ till egen personal. Inom respektive område finns ett tjänsteutbud framtaget för att möta församlingens/pastoratets behov och önskemål. Tjänsterna kan utföras löpande under en längre period eller som kortare insatser. 

Som stift har vi kontakt med många församlingar/pastorat och kan se mönster, röda trådar och framgångsexempel som vi delar och för vidare. Vi har möjlighet att resurssätta med flera specialister inom ett område och vår samlade kompetens är hög. Vi arbetar med standardiserande arbetssätt som gör att vi kan säkra att uppgifter utförs och undvika stopp vid semester eller annan frånvaro. Vi har nära kontakt med andra stift och ingår i nationella nätverk och utvecklingsprojekt som gör att vi hela tiden håller oss à jour och kan bidra till gemensam utveckling. 

Vad vill vi uppnå?

Stiftets uppdragstjänster ska underlätta kyrkoherdens uppdrag och gynna kyrkans förutsättningar att verka. Tjänsterna ska bidra till minskad sårbarhet, hög kvalitet och hög effektivitet. Stiftets specialister ska vara ett stöd för kyrkoherde, förtroendevalda och medarbetare och bidra med sakkunskap anpassad till kyrkans förutsättningar.

Det är alltid församlingen/pastoratet som har ansvar för all verksamhet oavsett var och hur den utförs. Då stiftet utför uppdrag på församlingens/pastoratets uppdrag, sker en löpande dialog med kyrkoherde och förtroendevalda om innehåll, omfattning och kvalitetssäkring. 

Vad kostar det?

Stiftets uppdragstjänster utförs till självkostnadspris och erbjuds Svenska kyrkans församlingar/pastorat samt andra stift. Stiftet har ingen vinstmarginal och för församlingar/pastorat inom stiftet motsvarar timpriserna endast de direkta kostnaderna för att utföra uppdragen. På uppdrag inom kyrkan tillkommer heller ingen moms.

De flesta tjänsterna utförs på löpande räkning där församlingen/pastoratet faktureras för den tid som används till ett timpris som motsvarar självkostnaden för uppdragen. Det finns också tjänstepaket som utförs till fast pris. 

Här hittar du prislista för stiftets tjänster.

Hur går det till?

Kontakta oss gärna om ni är intresserade att anlita oss för uppdrag! Vi börjar med ett förutsättningslöst möte om era behov och önskemål och vad vi kan hjälpa till med. Vi kan utifrån det ta fram en offert för er att ta ställning till. Om ni bestämmer er för att anlita oss, går vi vidare med att upprätta avtal och planera för uppstart av uppdragen.

Tillsammans är vi kyrka - välkommen!

Avtal och uppstart

Vid intresse för Göteborgs stifts tjänster förs ett inledande samtal mellan stiftet och församlingen/pastoratet. Därefter finns möjlighet att gå vidare med att kartlägga förutsättningar, ta fram offert och avtalsförslag.

Ekonomitjänster

Inom ekonomiområdet tillhandahåller Göteborgs stiftskansli tjänsterna "Ekonomi volym" och "Ekonomi kvalificerad". Syftet är att främja god ekonomisk förvaltning och effektiv administration för församlingar och pastorat. Tjänsterna utförs enligt en gemensam, nationellt framtagen standard - "Ekonomitjänsten" - där delprocesser och aktiviteter beskrivs i processkartor och arbetssättet är rollbaserat. På så sätt tydliggörs arbetsfördelning och ansvar.

Fastighet

Stiftskansliets fastighetstjänster är av ingenjörskaraktär och omfattar inte operativ drift av fastigheter eller servicetjänster. Stor del av den tekniska och ekonomiska förvaltningen är också kopplad till de IT-stöd som Stiftskansliet har för fastighetsförvaltningen. Utförandet av tjänsterna förutsätter en god IT-miljö.

En manlig präst och några andra personer sitter runt ett bord med varsin laptop och samtalar.

HR-tjänster

Behovet av HR-stöd kan variera över tid. Stiftskansliets stödorganisation fokuserar på just de specifika frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv personaladministration.

Kommunikationstjänster

Vill du ha hjälp med kommunikationsarbetet? Stiftets kommunikationstjänster erbjuds nu församlingar, pastorat och stift i hela Svenska kyrkan.  Tjänsterna är till för att stötta ett professionellt kommunikationsarbete genom strategiska och operativa processer.  Kommunikatörens roll är att stötta kyrkoherde och chefer i sitt arbetsledarskap i en konsulterande och utförande roll. 

Kontakt för uppdragstjänster

Stiftet erbjuder tjänster inom ekonomi, HR, fastighet, kulturarv och kommunikation. Syftet med tjänsterna är att erbjuda församlingar och pastorat alternativ till att ha specialistkompetens och utföra stödfunktioner med egen personal. Tjänsterna ska bidra till den grundläggande uppgiften genom att främja församlingens verksamhet och gynna kyrkans förutsättningar att verka.

Kontakt Löneservice

Sedan Löneenheten lämnat Göteborgs stift och gått över till nationell nivå har stiftet inte längre några lönehandläggare.

Utveckling och kvalitetssäkring

Från starten 2015 har Göteborgs stift byggt upp uppdragstjänster (tidigare kallade servicebyråtjänster) som 2023 betjänar 72 församlingar/pastorat i sex stift. Samtidigt som vi utvecklar tjänsterna och tar in nya kunder arbetar vi ständigt med kvalitetssäkring. Därför mäter vi regelbundet hur våra kunder upplever våra tjänster och vår service.