Foto: Nadine Minner /Ikon

Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris 2024

Nominera en person, grupp eller församling som på ett betydelsefullt sätt utvecklat församlingens pedagogiska och teologiska arbete genom att ha funnit och utvecklat vägar att undervisa om kristen tro och tradition. Senast 10 februari behöver stiftskansliet ha fått nomineringarna.

 

Nomineringen ska innehålla en motivering och uppgifter om vad den föreslagna mottagaren har bidragit med. Stiftsstyrelsen fattar sedan beslut om nominering. Senast 10 februari 2024 ska nomineringen skickas in till goteborg.stift@svenskakyrkan.se Märk mailet med S 2024-0025.

Nominering till Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris sker via stiftsorganisationerna. Det går att nominera en person, grupp eller församling inom Svenska kyrkan, enskild person som nomineras ska vara medlem i Svenska kyrkan.

Nomineringarna bereds av en grupp utsedd av Kyrkostyrelsen. Beredningsgruppen föreslår sedan pristagare för beslut i kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen kommer att fatta sitt beslut om vem eller vilka som kommer att få ta emot priset vid sitt sammanträde i juni 2024.

Priset som delas ut vartannat år går till 1–2 pristagare och prissumman är totalt 50 000 kronor.

Den eller de nominerade ska uppfylla det första kriteriet enligt nedan samt minst två till av de följande kriterierna:

· Den eller de har på ett betydelsefullt sätt utvecklat församlingens pedagogiska och teologiska arbete genom att ha funnit och utvecklat vägar att undervisa om kristen tro och tradition

· Den eller de har verkat aktivt för en pedagogik och teologi där delaktighet är en viktig del av helheten

· Den eller de har verkat aktivt för att utveckla det pedagogiska arbetet med barn och unga i fokus

· Den eller de har uppmuntrat kreativt arbete med handlingsplaner för lärande och undervisning

· Den eller de har bidragit till ett lärande mellan olika åldersgrupper

· Den eller de har bidragit till ett lärande i samspel med andra aktörer så att detta fått betydelse i samhället

· Den eller de har bidragit till ett lärande i ekumenisk, mångkulturell och mångreligiös kontext

· Den eller de är goda reflekterande praktiker

Detta är alltså ett pris som återkommer kontinuerligt, vartannat år, och det finns långsiktigt möjligheter att nominera goda krafter i stift, pastorat och församlingar för uppdraget lärande och undervisning. Kyrkostyrelsen hoppas på detta sätt ytterligare stimulera vårt viktiga uppdrag rörande lärande och undervisning om kristen tro.

 

 

 • Karin Janfalk

  Karin Janfalk

  Göteborgs stift

  Stiftspedagog för lärande och undervisning, Församlingsutvecklingsenheten

  Mer om Karin Janfalk

  Stiftspedagog för lärande och undervisning. Arbetar med fortbildning och kompetensutveckling vad gäller dop, konfirmation och livslångt lärande. Utbildad processledare för Regnbågsnyckeln. Samlar nätverk för bland annat kyrkans förskolerektorer. Ingår i Team GUM - gudstjänst, undervisning och mission, och är kontaktperson vad gäller stiftskansliets arbete med HBTQ-området.