En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas kyrkans position på en karta.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Steg 1: Syfte och frågeställningar

Syftet med omvärldsanalysen bör formuleras i en mening.

Omvärldsanalysen ska utgå ifrån det sätt ni avser att använda omvärldsanalysen, till exempel: ”Syftet med omvärldsanalysen är att skapa en fördjupad förståelse för hur omvärldsutvecklingen förändrar krav på och förutsättningar för församlingen att genomföra sitt uppdrag.”  

1.1 Definiera syftet med omvärldsanalysen
Omvärldsanalysen ger underlag för ett strategiskt arbete och beredskap för framtida utmaningar. En tydlig analys ska

 • underlätta framtida långsiktiga vägval,
 • underlätta arbetet med att formulera ett relevant pastoralt program,
 • bidra till en gemensam vision i församlingen/pastoratet, samt
 • vara till hjälp när församlingen/pastoratet formulerar olika former av pastoraler – särskilt diakonipastoral, handlingsplaner för olika verksamhetsområden, barnkonsekvensanalys (BKA), lokalförsörjningsplan (LFP) med mera.
   

1.2 Avgränsa med frågeställningar
Utan avgränsningar kan en omvärldsanalys bli hur omfattande som helst. Det är viktigt med tydliga avgränsningar för att få ett överskådligt material som kan användas till det man behöver mest. Definiera därför tidigt vilka frågeställningar ni kommer att utgå ifrån.

Börja med att öppet och förutsättningslöst samtala om vilka olika frågeställningar som finns. Ta in alla idéer och tankar, för att  i nästa steg diskutera och välja ut de mest kärnfulla och viktiga för verksamheten. Välj inte för många frågeställningar – ju tydligare avgränsat arbete, desto tydligare svar.

Exempel på frågeställningar:

 • Inom vilka områden behöver församlingen utvecklas och förändras i förhållande till vad som sker i samhället, på kort sikt och på lång sikt?
 • Vilka prioriteringar behöver göras i församlingens verksamhet, vilka områden behöver stärkas och vilka behöver avvecklas?
 • Hur påverkar omvärldsutvecklingen förutsättningarna att genomföra våra uppdrag?
 • Hur kan verksamheten anpassas för att bättre möta människors olika förutsättningar, behov och önskemål
 • Vad innebär exempelvis sjunkande doptal?
 • Hur tror vi att samhällsutvecklingen kommer att påverka vår församling/vårt pastorat och dess församlingar under de närmaste 10 åren? Globalt, nationellt och regionalt?
 • Hur förändras förutsättningarna för församlingen/ pastoratet och dess församlingar?
 • Vilka skillnader i förutsättningar för människor finns, beroende på exempelvis ålder, socioekonomisk tillhörighet, språk, boendeort? Hur påverkar det församlingslivet?
 • Vilka möjliga konsekvenser får den beskrivna omvärlden för församlingen, beroende på vilka vägval som församlingen gör framöver?
 • Vilka förväntningar finns på församlingen/pastoratet från olika grupper?