Foto: Getty Images

Skog

Det skogliga fastighetsinnehavet är geografiskt utspritt och sträcker sig från Laholms kommun i söder till Bengtsfors kommun i norr. Totalt förvaltas cirka 25 000 hektar produktiv skogsmark, med en förvaltning uppdelad i två distrikt.

Det skogliga fastighetsinnehavet är geografiskt utspritt och sträcker sig från Laholms kommun i söder till Bengtsfors kommun i norr. Totalt förvaltas cirka 25 000 hektar produktiv skogsmark, med en förvaltning uppdelad i två distrikt.

Prästlönetillgångarna har inga egna maskiner eller anställda skogsvårdsarbetare, utan alla skogsbruksåtgärder utförs av entreprenörer.

Den dominerande skogsskötselmetoden är trakthyggesbruk, men det finns även en del områden där vi praktiserar hyggesfritt skogsbruk. Virkesförsäljningen sker både som leveransvirkesförsäljning där våra kontrakterade entreprenörer utför avverkningen, och genom olika former av extern försäljning där köparen ansvarar för avverkningen.

I kyrkoordningens 46 kapitel 3§ framgår att:

”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning.”

Hela skogsinnehavet är certifierat enligt FSC® och PEFC via Södra Skogsägarnas certifieringsparaply med licensnummer FSC-C014930, PEFC/05-22-11. Ungefär 8 procent av den produktiva skogsmarken är avsatt för naturvårdsändamål, där syftet med eventuell skötsel är att bevara eller förstärka naturvärden.

Frågor och synpunkter som rör FSC® och PEFC

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor eller synpunkter om vår verksamhet. Om du har synpunkter eller klagomål på hur standarderna tillämpas i så tar du i första hand kontakt med skogvaktaren i det aktuella området. För kontaktuppgifter till skogvaktarna se nedan. Alla inkomna synpunkter hanteras enligt befintliga rutiner.

Frågor om avverkningsanmälningar

Göteborgs stift har fått frågor om avverkningsanmälningar i Hjärtum, Lilla Edet, och Forshälla, Ljungskile, som Göteborgs stifts prästlönetillgångar (PLT) har lämnat in till Skogsstyrelsen.

Göteborgs stifts prästlönetillgångar stöttar forskningsprogram om hållbar skogsskötsel

Göteborgs stifts prästlönetillgångar är med och finansierar forskningsprogrammet FRAS II. Målet är att ta fram och sprida kunskap om skogsskötsel för ett hållbart skogsbruk i södra Sverige.