Relevans är mycket mer än vi tror

Svenska kyrkans utmaning i att nå ut handlar inte bara om låga kunskaper om församlingen och dess verksamhet. Det pågår också ett paradigmskifte när det gäller kommunikation. 

Kyrkan måste vara relevant, då stannar medlemmarna – hur många gånger har vi inte hört det? Hälften av medlemmarna i dag tycker varken att kyrkan är relevant för dem eller fyller en viktig funktion i samhället. Det har inte med frågan om kyrkan är relevant eller inte att göra. Det handlar om bristen på synlighet, brist på kunskap och möjlighet för människor att själva bidra. Men också bristande stolthet och framtidstro.  
  
Vad är egentligen relevans? Det finns två stora drivkrafter till att vara med i en förening, organisation eller kyrka. Det handlar om personlig nytta och samhällsnytta. Att något är viktigt för mig som individ och att jag genom mitt medlemskap också kan göra något gott för andra i samhället.

Relevans är alltså det som har betydelse för dig som människa. Det passar dig och dina intressen. I kyrkans fall är relevans också kopplat till att man har en tro, att man har kunskap om vad kyrkan gör och sympatiserar med det. Man kan mycket väl ha en tro utan att vara betalande medlem. Eller medlem utan att ha en tro.

Det innebär att frågan om relevans också är högst individuell. Statistik och undersökningar kan hjälpa oss att förstå de breda penseldragen, där tro är en del, kontakt med kyrkan en annan och kunskap utifrån intressen en tredje. Tittar vi på vilka frågor som är mest angelägna att kommunicera för att så många som möjligt ska kunna vara stolta över sitt medlemskap handlar det om följande – oavsett om man har en tro eller inte, en svag eller stark relation med sin församling:

  • Krisstöd vid lokala och nationella katastrofer
  • Bryta människors ensamhet
  • Biståndsarbete och socialt arbete i Sverige som hemlöshet och ekonomiskt stöd
  • Stöd vid sorg
  • Enskilda samtal med präst eller diakon om tro och liv

Svenska kyrkan behöver tro på sin egen framtid.

Ju starkare kännedom människor har om dessa verksamheter desto högre är sannolikheten att de stannar kvar som medlemmar om ett år. Hos de stora relationssvaga grupperna, främst unga, är kännedomen om kyrkan viktigare för att stanna kvar som medlem än de fåtal möten man har haft med kyrkan. Det är i sig inget konstigt. Intresse och kunskap är början på alla relationer. Men var fjärde medlem känner i låg grad eller inte alls till kyrkans sociala arbete eller stöd för att bryta människors ensamhet.

Att kommunicera relevans är inte bara en fråga om vad som står på webben eller i tidningen – det handlar om att du som förtroendevald, anställd eller ideellt verksam uthålligt kan berätta om vad din församling gör. Att du stolt delar berättelsen om hur församlingslivet bidrar till ett gott samhälle. När du börjar känna dig uttjatad i ditt berättande har du bara börjat. Kunskapen om stöd vid sorg är inte heller given, den sjönk under pandemin. När exempelvis sorgegruppen ställs in, eller ”bara” omfattar närmast anhörig eller om du inte vet hur du gör för att få prata med någon om din sorg, sjunker kunskapen om kyrkans arbete snabbt tillbaka.

Relevans följer också det högst mänskliga draget att du främst bryr dig om det du ser och upplever i din vardag, även om du också bekymrar dig för krig, klimat och världsekonomi. Församlingens egen analys om vad som oroar och väcker stolthet lokalt är en viktig nyckel till en relevant kommunikation och engagemang. Hur ser det ut med psykisk ohälsa, hemlöshet, och barnens skolgång? Är det trångbott eller finns annan utsatthet? Präglas lokalsamhället av framtidstro, tillit, trygghet eller problem?

Upplevelsen av att kyrkan är relevant hänger starkt samman med att din lokala församling i ord och handling visar att man bidrar till tillit och trygghet där du bor – en positiv kraft som driver egna initiativ och bidrar till andras. Det kanske inte finns egna resurser till allt, men med lite kreativitet kan församlingen dra sitt strå till stacken. Ytterst handlar relevans om det som ger människor mening och trygghet i vardagen och hopp om framtiden.

Svenska kyrkan är relevant och en viktig del i samhället och behöver egentligen bara göra sitt arbete synligt, tillgängligt och visa hur man kan engagera sig. Men den finns en pusselbit till. Svenska kyrkan behöver tro på sin egen framtid. Förmedla en bild av en kyrka som kommer att bestå och fortsätta vara en del av samhället att räkna med – även om förutsättningarna ser annorlunda ut.

”Fortsatt högt förtroende för Svenska kyrkan i årets mätning” löd rubriken 22 mars i Kyrkans Tidning. Förtroendet för Svenska kyrkan ligger på tionde plats, kunde man läsa vidare i artikeln. Det är härligt att få glädjas åt positiva rubriker – men av Kantar Sifos Förtroendebarometern 2022 framgick också att kyrkan stod still i mätningen medan i princip alla andra organisationer och myndigheter ökade i förtroende. Det är en effekt av att kyrkan tappade att tidigt och synligt berätta om allt arbete som skedde för att lindra pandemins effekter. Det kommer inte heller att öka efter allt arbete med att lindra nöden för människor på flykt från Ukraina. En mätning i våras visar att väldigt lite information lämnat den interna kyrkbubblan. Den viktiga berättelsen delas inte vidare.

Det finns också en annan klangbotten, som en annan av Kantar Sifos undersökningar visar. Anseendeindex (Diagram 1) är en fördjupad undersökning där förtroende är en av flera komponenter som mäts. Den handlar också om vilket rykte organisationen har, människors emotionella relation och personliga intryck. Den tar också upp i vilken grad man kan lita på organisationen, om den presterar på ett bra sätt och om den uppfattas som framgångsrik.  

Diagram 1

Nu är det ju svårt och lite orättvist att jämföra Svenska kyrkan med exempelvis SMHI – eller någon annan organisation – men Svenska kyrkan ligger på oväntat mycket låg nivå i relation till hur många som känner till att kyrkan finns.

Det som skiljer kyrkan mest från andra organisationer är att bilden av kyrkan som framgångsrik är betydligt lägre än i andra organisationer. Mediebilden i nyhetsmedia och sociala medier är också mer negativ, vilket tillsammans med faktorn ”bristande framtidstro” drar ner anseendet. Det är ingen självklar position – den går att förändra. Det handlar om hur kyrkan beskriver sin egen relevans. Men för att göra arbetet synligt behöver man också se sin osynlighet – var och hur det brister.

I diagrammet över medlemmar i åldersgruppen 16–24 år (Diagram 2) framträder konsekvensen av att församlingarna har haft svårt att nå gruppen under deras uppväxt och tidiga ungdomsår. Det är en generation som vill göra skillnad och bidra till en bättre värld men fortsatt är det främst de äldre i församlingen som engagerats i det ideella arbetet.

Diagram 2

I studien Av fri vilja på fri tid – Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet av Bromander, Fransson och von Essen, framgår att man för att engagera gruppen behöver ta tillvara de unga som församlingen möter genom konfirmation och körliv. De behöver själva få bestämma på vilket sätt de kan bidra till en bättre värld och tänka att deras sätt också fungerar – även om man med erfarenhet och livsvisdom kanske skulle ha gjort helt annorlunda. 

För de unga under 30 år, som ska bära kyrkan framåt och lämna uppdraget till kommande generationer, är kyrkan i princip osynlig i vardagen. 2021 med kyrkoval och pandemi har inte inneburit någon förändring. Endast 40 procent av de röstberättigade medlemmarna under 30 år såg någon kommunikation från kyrkan det året. Unga avstod från att rösta. Endast var tionde under 30 år hade sett en församlingstidning och blott var tredje hade sett någon information i sin brevlåda dit röstkortet kom. Synlighet, kunskap och relevans hör ihop. För hur ska kyrkan kunna uppfattas vara relevant om man inte vet något om vad den gör vid sidan av att fira gudstjänst? 
   
Att bygga engagemang är viktigt. Det ger inte bara ett bidrag till en bättre värld utan bygger också berättelser som bär och får människor att växa. När man gör skillnad, om än kanske en kort och enstaka insats, vill man gärna berätta och involvera fler. När jag undersökte kyrkans relevans i samband med pandemin 2020 uttryckte var tredje 90-talist och var femte icke medlem att de kunde tänka sig att ställa upp ideellt för att stötta kyrkans arbete. Men det kräver att man har förtroende för kyrkan och att man vet hur man tar första steget. Syns det på din församlings webb hur man gör? Kan man googla och anmäla sig, eller hitta en tid och plats där man kan dyka upp? 
  
Människor vill bidra, och bland de yngre är det nästan varannan som vill engagera sig för ett bättre samhälle, de vet bara inte hur. 
  

Text: Magdalena Widmark, analysansvarig för kommunikationsverksamheten på Kyrkokansliet 
  
Fotnot: Läs mer i Nyckeln till Svenska kyrkan 2022 
  
En längre version av texten har tidigare publicerats i tidskriften Korsväg nr 3 2022