En kvinnlig diakon sitter utomhus och samtalar med en kvinna.
Foto: Alex & Martin /Ikon

Överenskommelsen

Uppgiften att vara ideell medarbetare bygger på förtroende och förutsätter att personen delar samma värdegrund och etiska förhållningssätt som Svenska kyrkan.

Alla som arbetar i församlingen, oavsett om de är anställda, förtroendevalda eller ideella, företräder Svenska kyrkan.

Den som möter en medarbetare församlingens verksamhet gör knappast skillnad på om det är en anställd eller ideell medarbetare utan ser honom eller henne som en representant för Svenska kyrkan. Det betyder att den som frivilligt går in och arbetar i kyrkans verksamhet ges ett förtroende som medför vissa förväntningar.

För ideella medarbetare gäller formellt inte kyrkoordningens bestämmelser om tystnadsplikt och inte heller kollektivavtalet. Samtidigt kan ju även den som är ideell medarbetare komma att delta i verksamhet där hen får del av uppgifter som är personliga och känsliga. Det är viktigt att det klargörs i förväg att även utan ”bindande” regler finns det samma förväntan på en ideell medarbetare som på en anställd i ett sådant fall. ”Varumärket Svenska kyrkan” har stort förtroende bland människor och där är tystnadsplikten en viktig del.

Från och med den 18 december 2013 gäller lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Svenska kyrkans verksamhet omfattas av lagen. Lagen innebär en skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett ideellt uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Församlingen/pastoratet bör dokumentera att sådant har visats upp.

Förslag på överenskommelse för ideellt uppdrag

Överenskommelse

Ideellt uppdrag i x församling
Namn
Adress
Personnummer
Telefon
E-post
Närmast anhörig, tel
Kontaktperson, tel

Uppdragsbeskrivning
Församlingen tillhandahåller handledning, fortbildning, övriga resurser: 
Omfattning, från - till, beräknat antal timmar 
Vid förhinder meddelar jag i första hand min kontaktperson, i andra hand samordnaren. 
Ideell samordnare, x församling: namn, tel, epost

Tystnadslöfte
Inga förtroenden eller kännedom om personliga förhållanden rörande person jag talat med inom församlingens verksamhet får föras vidare. Det gäller även efter avslutat uppdrag. Dock gäller anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen om misstanke finns att ett barn far illa. Vid sådan misstanke görs anmälan i samråd med min kontaktperson. 

Utgifter
Som ideell medarbetare ska jag inte ha några egna utgifter för att kunna utföra mitt uppdrag. Inköp ersätts mot kvitto, efter överenskommelse med min kontaktperson.

Försäkring
Som ideell medarbetare omfattas jag av församlingens olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Utdrag ur belastningsregistret
Som ideell medarbetare i ett uppdrag som berör barn under 18 år visar jag upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för min kontaktperson, före uppdragets start.

Personuppgifter
Jag medger att mina personuppgifter hanteras av x församling så länge jag har ett uppdrag i församlingen. Mina kontaktuppgifter kan användas för församlingens utskick. 

Min kontaktperson och jag har tillsammans gått igenom vad som gäller för mitt uppdrag.
Ort och datum
Underskrift medarbetare
Underskrift handledare

Här kan du ladda ner ”Överenskommelsen - mall för ideella medarbetare”