En pojke står med bägge händerna för ögonen.
Foto: Johannes Frandsen

Oro och anmälan när barn far illa

Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida. Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. I kyrkoordningen för Svenska kyrkan finns en anmälningsskyldighet (kap 54, § 13 a) för att markera hur viktigt det är att gripa in till skydd för barn.

Med barn avses alla under 18 år. Med anmälningsskyldighet menas skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid oro om att barn far illa.

Rutinerna i korthet

 • Alla medarbetare inom Svenska kyrkan, såväl anställda som ideella, är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten vid oro om att ett barn under 18 år far illa. Det enda undantaget är sådant som anförtrotts en präst vid bikt eller enskild själavård, där absolut tystnadsplikt råder.
 • Anmälningsskyldigheten gäller varje enskild medarbetare och ansvaret kan inte skjutas över till kyrkoherde eller församlingen som organisation. Orosanmälan författas och skickas in av den/de som har oro för barnet. Informera kyrkoherde eller ansvarig chef om att orosanmälan görs så att hen kan vara ett stöd i processen.
 • Det krävs inga bevis, det räcker med oro för att anmälningsskyldigheten ska träda in. Anmälan ska göras genast när oro har uppstått.
 • Orosanmälan kan göras både skriftligt och muntligt och riktas till socialtjänsten i kommunen. Anmälan bör inte göras anonymt. Kontakta socialtjänsten vid osäkerhet om hur man går tillväga.
 • Vid oro för barnets säkerhet i hemmet är det direkt olämpligt att informera familjen om att orosanmälan görs, exempelvis vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp. Detta för att socialtjänsten ska ha möjlighet att ingripa till skydd för barnet innan vårdnadshavarna får kännedom om orosanmälan.
 • Anmälaren har inte rätt att få veta hur utredningen går eller om den resulterar i några insatser.
 • Vid fortsatt oro för barnet ska ny orosanmälan göras.

Här kan du ladda ner ”Rutiner vid oro om att barn far illa” i sin helhet 

På utbildningsportalen finns en kostnadsfri e-utbildning som kan genomföras enskilt, i mindre grupp eller tillsammans i hela arbetslaget. Förslag på upplägg finns på startsidan när man startat e-utbildningen.

  Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 • Helena Jonsson

  Helena Jonsson

  Göteborgs stift

  Stiftsdiakon inriktning diakonal utveckling, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten