Foto: Kristin Lidell

Omvärldsbeskrivning och analys, LFP

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen utgå ifrån en omvärldsbeskrivning. Den beskriver vilka förhållanden i omvärlden som kan få betydelse för lokalförsörjningen under planperioden. Ofta räcker det med att komplettera en befintlig omvärldsanalys.

Inventera de omvärldsanalyser som redan är gjorda

Det finns inga krav på att lokalförsörjningsplanen skall inkludera en omvärldsbeskrivning, däremot ska den utgå från en sådan (Sv.KB 2018.o8, 5§). Börja därför med att undersöka vilka omvärldsanalyser som utförts tidigare, till exempel i samband med församlingsinstruktionen. Undersök vad de innehåller, vilka slutsatser man har dragit och hur de har tagits om hand i församlingsinstruktionen och verksamhetsplaneringen. Stöd för omvärldsbevakning och material för informationshämtning finns på Svenska kyrkans statistiksidor.

Komplettera med uppgifter och analyser

Det är församlingsinstruktionen och dess omvärldsanalys som ska ge riktningen, men komplettera med uppgifter och analyser. Vilka fokusområden har pastoratet/församlingen? Hur påverkar församlingsinstruktionens strategi och står det något mer i församlingsinstruktionen som påverkar lokalförsörjningen?

Exempel på ytterligare områden som kan behöva undersökas
 • Planerat bostadsbyggande och förändringar i den kommunala servicen
  Undersök var kommunen planerar för nya bostäder och vilka förändringar som är på gång i den kommunala servicen. Uppgifter om planerat bostadsbyggande finns bland annat i kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsplan.
 • Demografiska förändringar
  Undersök befolkningsutvecklingen och den förväntade medlemsutvecklingen i församlingen eller pastoratet. Undersök också vilka områden som befolkningen ökar eller minskar och i vilka åldersgrupper. De demografiska förändringarna kan ha betydelse för församlingens eller pastoratets ekonomi.
 • Arbetsmarknad och infrastruktur
  Undersök om det kommer att finnas fler eller färre arbetstillfällen i regionen. Uppgifter om den regionala utvecklingen när det gäller kollektivtrafik, infrastruktur och näringsliv finns bland annat på regionens hemsidor. Uppgiften om utvecklingen på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen kan även hämtas från SCB, Konjunkturinstitutet. Förändringar i kollektivtrafiken framgår bland annat av regionernas trafikförsörjningsprogram. Uppgifter om förändringar i gatu- och vägnät finns hos kommunen och Trafikverket.
 • Lagar och myndighetskrav
  Lokalförsörjningen följer omfattande regelverk, som plan- och bygglagen, miljöbalken och dess följdlagstiftning, lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler. Förändringar i dess regelverk kan leda till ombyggnader och anpassningar i fastigheterna som behöver tas med i lokalförsörjningsplanens åtgärdsplan.
 • Risker och krisberedskap
  Undersök om det finns risker och planering för krisberedskap som påverkar planeringen av lokalförsörjningsplanering och framtida lokaliseringar.
  Kommunen kan ha en POSOM-grupp. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser och händelser.

 

Gör en sammanfattande analys

Gör en sammanfattande analys av vilka förhållanden i omvärlden som kan komma att påverka församlingens verksamhet samt framtida behov av mark, byggnader och anläggningar.

Dokumentera

Dokumentera de insamlade uppgifterna och analyserna. Infoga beskrivningen i lokalförsörjningsplanen. Strukturera underliggande arbetsmaterial så att det går att användas i det fortsatta planeringsarbetet och som underlag för nästa lokalförsörjningsplan.  

Två kvinnor står under ett färgglatt paraply.

Omvärldsbeskrivning och analys, FIN

Församlingens verksamhet bör kontinuerligt utvärderas och uppdraget och visionen formuleras på nytt. För det behövs kunskap om den omvärld där kyrkan är satt att verka och de förhållanden som råder där. Omvärldsanalysen bidrar med ett helhetsperspektiv.