Om ideellt engagemang

En kyrka som präglas av mångas delaktighet och engagemang är en kyrka som har framtiden för sig. Göteborgs stift vill på olika sätt främja delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.

Som en kyrka och ett folk vill Göteborgs stift på olika sätt främja delaktighet och ideellt engagemang. Visionen är att fler ska uppleva att vi är en gemensam kyrka, ett gudsfolk, med många olika gåvor och uppgifter.Konkret innebär det att vi erbjuder inspirationstillfällen och utbildningar för att bidra till att ideella, anställda och förtroendevalda ska kunna upptäcka sina gåvor och hitta meningsfulla uppgifter i församlingen.

Det ideella engagemanget i Sverige växer. Inom Svenska kyrkan finns en lång och god tradition av att ha ideella medarbetare inom en stor bredd av verksamheter, men stora samhälls-förändringar har medfört andra krav på hur vi från kyrkans sida möter människor som vill göra en insats.

Dagens ideella medarbetare ställer tydligare krav för sitt engagemang och allt fler vill engagera sig under en begränsad tid. En alltmer varierad kompetens ställs till förfogande från de ideella, vilket de anställda behöver kunna fånga upp och hantera.

Nätverket för ideellt engagemang

Ett öppet nätverk för alla som vill utveckla idealitet, delaktighet och medarbetarskap i församlingen. Vill du finnas med på maillistan? Kontakta Carina Frykman, kontaktuppgifter nedan.

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
Läs mer om Volontärbyrån

Ideellt forum

Från och med 2009 är Göteborgs stift även en av huvudmännen för Ideellt forum, ett nätverk för att främja idealitet och frivillighet i Svenska kyrkan. Varje år anordnar Ideellt  Forum  nationella  Idédagar.
Mer info publiceras på Ideellt Forums webbsida som du hittar här.