Foto: Gettyimages

Om Göteborgs stift

Göteborgs stiftskansli stödjer och inspirerar församlingarna, tar plats i debatten och samverkar i ständigt pågående dialoger och kunskapsutbyten.

En rik mångfald av människor och verksamhet ryms inom Svenska kyrkan och Göteborgs stift; allt från teologi och rättvisefrågor till fastighets- och finansfrågor. Göteborgs stift är en regional röst i frågor som är gemensamma för hela stiftet och spelar en viktig roll genom att vara ett kompetenscentrum som inspirerar och stödjer församlingarna. Göteborgs stift arbetar för att göra verklig skillnad och bidra till en hållbar samhällsutveckling med människovärdet i centrum. Vår grundsyn är att alla människor har lika värde inför Gud.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund och en del av den världsvida kyrkan. Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar och samfundet tillhör den evangelisk-lutherska traditionen och dess tro, bekännelse och lära formuleras i kyrkans bekännelseskrifter. Svenska kyrkan framträder regionalt som stift och dess episkopala struktur uttrycks genom att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Biskop Susanne Rappmann vigdes till Göteborgs stifts 24:e biskop den 4 mars 2018.

År 1620 inrättades Göteborgs superintendentia, idag Göteborgs stift. Göteborgs stift omfattar Bohuslän, Halland och västra delen av Västergötland och består av 177 församlingar som utgör 69 ekonomiska enheter samt en begravningssamfällighet, dessa är organiserade i 10 kontrakt med respektive kontraktsprost som utses av biskopen. Inom stiftet finns både storstad och glesbygd och inom stiftets geografiska område talas flera minoritetsspråk som stiftet har ett särskilt ansvar för. Drygt 50% av befolkningen inom Göteborgs stift är medlemmar i Svenska kyrkan. Andelen kyrkotillhöriga varierar kraftigt mellan församlingarna, men ambitionen att vara folkkyrka och att förmedla evangeliet till alla människor är gemensam.

  • Göteborgs stifts vision: ”En öppen och tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor.”
  • Göteborgs stifts verksamhetsidé: ”Göteborgs stiftskansli ska vara ett kompetenscentrum som inspirerar och stödjer församlingarna i att förverkliga deras uppdrag.”

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder. Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt. Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.

Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs.

Göteborgs stiftsorganisation

Vid Göteborgs stiftsorganisation arbetar över hundra personer på stiftskansliet i Göteborg, i Uddevalla och ute i skog och mark. Uppdraget är att främja och tillse församlingarna i stiftet, samt förvalta stiftets tillgångar. Stiftsorganisationen är organiserad i fem enheter: Egendom, Ekonomi, Fastighet och kulturarv, Församlingsstöd och Församlingsutveckling. Ytterst ansvarig för kansliets verksamhet är stiftsdirektor Jonas Ransgård.
 
Utgångspunkten för stiftets roll och uppdrag är kyrkoordningens beskrivning av stiftets uppgift. Uppgiften kan delas in i fyra delar, som i många sammanhang är beroende av varandra:

Biskop Susanne Rappmann välsignar.

Det pastorala uppdraget

Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att församlingarna ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud. Biskopen företräder ofta kyrkan och uttalar sig i olika frågor, till exempel i media eller i möte med beslutsfattare.

Den grundläggande uppgiften

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap.

God förvaltning

Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt samt på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Förvaltning av prästlönetillgångar

Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar.

Berättelser

Göteborgs stift deltar i arrangemang, syns i pressen och hörs i tryckta och på digitala arenor.

Församlingar i Göteborgs stift

Församlingar, pastorat och kontrakt

Församlingens gudstjänster, öppna verksamheter och olika grupper finns för dig som en möjlighet att träffa och lära känna människor på din bostadsort. Du måste inte vara medlem för att delta i aktiviteterna.

Kyrkans klimat- och hållbarhetsarbete

Livet är värdefullt. För alla människor och alla andra levande varelser som har jorden som sitt hem. Tillsammans kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer och för hela skapelsen.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Regnbågsnyckeln och mångfaldsvision

Göteborgs stiftsorganisation har genomgått processen Regnbågsnyckeln och arbetar aktivt med mångfaldsvisioner. Målet är att skapa en inkluderande arbetsmiljö där allas lika värde genomsyrar allt arbete vi gör.

Stiftets historia

Göteborgs stift har rötter i Danmark, Norge och Sverige.

Styrning

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Den styrs av förtroendevalda som representerar olika nomineringsgrupper tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Ekonomi

En del av Svenska kyrkans medlemmars årliga avgift till Svenska kyrkan går till stiften och utgör basen för stiftens ekonomi. Göteborgs stift förvaltar även ett antal stiftelser och årligen utdelas medel ur dessa. Det finns också vissa bidrag som är riktade speciellt till dig som är verksam inom Svenska kyrkan.

Minoritetsspråk

Svenska kyrkan lever och arbetar på flera språk sedan flera hundra år tillbaka. Stiftet vill slå vakt om minoritetsspråkens roll och plats i Svenska kyrkans liv och lyfta fram värdet av att få fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.