Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Minoritetsspråk

Göteborgs stifts policy för arbete på nationella minoritetsspråk och teckenspråk.

”Kyrkans uppgift är att för alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär. Svenska kyrkan inbjuder alla att tillhöra trons folk och dela dess liv”
(KO inledningen till kap 1).

”Kyrkliga organ ska i vissa fall ta emot och besvara skriftliga framställningar på finska, meänkieli respektive samiska.
Skyldigheten enligt första stycket gäller skriftliga framställningar från personer bosatta inom något av de förvaltningsområden som anges i 6 § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och på det minoritetsspråk som förvaltningsområdet avser. Det ärende som framställningen gäller ska avse den person som gör denna eller på vilkens uppdrag den görs. (SvKB 2010:6)” (KO 36 kap 7 §)

Göteborgs stift ska främja minoriteters möjligheter till delaktighet och inflytande. Ett minoritets-perspektiv ska genomsyra stiftets arbete vid såväl arrangemang, kommunikation som utredningar. Stiftet ska utöver språk tydligt uppmärksamma och bekräfta minoriteters kulturarv. Stiftet vill också slå vakt om minoritetsspråkens roll och plats i Svenska kyrkans liv och lyfta fram värdet av att få fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.

Följande värdeord ska ligga till grund för arbetet med minoritetsspråk: synliggörande, tillgänglighet, likavärde och inflytande.

Avgränsning av språk i denna policy

Utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk följer Göteborgs stift den språkliga avgränsning som rekommenderas i ”En flerspråkig kyrka – policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk än svenska” (Svenska kyrkan 2010), s 10. Detta innebär:

  • De nationella minoritetsspråken finska, samiska, romani chib, meänkieli
  • Svenskt teckenspråk

Göteborgs stifts arbete

I sitt långsiktiga arbete med främjande och tillsyn vill Göteborgs stift stödja och utveckla arbetet på de nationella minoritetsspråken finska, samiska och romani chib, meänkieli samt teckenspråk. Vidare vill stiftet arbeta för ett aktivt synliggörande och en likavärdesbehandling av tillhöriga med minoritetsspråkig bakgrund.

(Fastställd av stiftsstyrelsen i Göteborg 2018-02-07)

 

Tidningen Händer i kyrkan

Här kan du läsa tidningen Händer i Kyrkan som främst vänder sig till teckenspråkiga i Svenska kyrkan.

2019
Nr 4
Nr 3
Nr 2
Nr 1