Foto: Alex&Martin/Ikon

Minoritetsspråk

Svenska kyrkan lever och arbetar på flera språk sedan flera hundra år tillbaka. Stiftet vill slå vakt om minoritetsspråkens roll och plats i Svenska kyrkans liv och lyfta fram värdet av att få fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.

Göteborgs stift främjar minoriteters möjligheter till delaktighet och inflytande. Ett minoritetsperspektiv ska därför genomsyra stiftets arbete vid såväl arrangemang, kommunikation som utredningar. Stiftet ska utöver språk tydligt uppmärksamma och bekräfta minoriteters kulturarv. 

Utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk följer Göteborgs stift den språkliga avgränsning som rekommenderas i ”En flerspråkig kyrka – policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk än svenska” (Svenska kyrkan 2010), s 10. Detta innebär:

  • De nationella minoritetsspråken finska, samiska, romani chib, meänkieli
  • Svenskt teckenspråk

I sitt långsiktiga arbete med främjande och tillsyn vill Göteborgs stift stödja och utveckla arbetet på de nationella minoritetsspråken finska, samiska och romani chib, meänkieli samt teckenspråk. Stiftet vill arbeta för ett aktivt synliggörande och en likavärdesbehandling av tillhöriga med minoritetsspråkig bakgrund. 

Andra språk/Mångkultur

Att mötas kräver ett gemensamt språk – i Sverige oftast svenskan. Att möta Gud är lättare – det sker på modersmålet. Det tillhör lutherska grundprinciper att varje individ får tillgång till evangeliet på sitt språk. På vilka språk lever man i vårt stift?

Finska

Finskan är det största minoritetsspråket inom vår kyrka. Det bor personer med finsk bakgrund i alla stiftets församlingar, sammanlagt ca 45.000. Ansvaret för finsk verksamhet ligger på församlingen.

Romers språk och minoritet

Romani har erkänts som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige, eftersom språket har talats i landet i över 500 år. Det är lika svenskt att tala romani som att tala svenska.

Samiska

Samiska tillhör de inhemska språk som uppmärksammas särskilt i kyrkoordningen. Denna erkända nationella minoritet och urfolk är ett uttryck för skapelsens mångfald.

Teckenspråk

Söndag eftermiddag. Händernas toner ljuder i kyrkorummet. Orgeln är tyst. Dövkyrkan firar sin gudstjänst.

Tidningen Händer i kyrkan

Här kan du läsa tidningen Händer i kyrkan som främst vänder sig till teckenspråkiga i Svenska kyrkan.