En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. Senast den 1 januari 2022 ska varje pastorat eller församling ha en färdig plan för sitt fastighetsbestånd.

Lokalförsörjningsplanen, LFP, ska relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att den ska stödja och bidra till uppfyllelsen av församlingens vision och mål. Lokalförsörjningsplanering är en kontinuerlig process, och planen ska utvärderas minst vart fjärde år.​

Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat bör ha en LFP senast 1 januari 2022. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. LFP ska ha ett innehåll som uppfyller Kyrkoordningens beslut och Svenska kyrkans bestämmelser (2018:8).

Vilka är vinsterna med att göra en lokalförsörjningsplan?

Arbetet ger ett långsiktigt perspektiv på såväl ekonomi som verksamhet och hållbarhetsfrågor. Det ger tillfälle att verkligen fundera på församlingens eller pastoratets möjligheter, var man vill vara om 10-20 år, hur verksamheten då ska se ut och vilka lokaler som behövs.

Var finns mer information och vägledning?

Introduktionen ger en bra start för att få grepp om vad arbetet handlar om. Här hittar du all information och material för att göra en lokalförsörjningsplan.

Läs mer om lokalförsörjningsplaner på nationella intranätet.

Stöd från stiftet

Kontakta oss gärna via mejl, eller ring och boka tid för ett möte, se kontakter längre ned.

 

Ett glatt litet barn sitter vid ett bord.

Guide barnkonsekvensanalys, LFP

Barnkonsekvensanalysen, BKA, handlar om att se och bedöma vilka konsekvenser den planerade lokalförsörjningsplanen, LFP, kan få för barn och unga 0-18 år.

En portklapp och ett nyckelhål på en gammal trädörr.

Kom igång - planera och upprätta LFP

Innan arbetet startar bör församlingen eller pastoratet ha en organisation, en plan och resurser på plats. Till hjälp i arbetet finns vägledningar, stöddokument och goda exempel på nationell och stiftsnivå.

Takvalv i en kyrka.

Kommunikation, LFP

Den lokalförsörjningsplanering som församlingar och pastorat nu påbörjar kan leda till förändringar. Framför allt i fastighetsinnehavet, men även i verksamheten. I all förändring är kommunikation en nyckelfråga.

Omvärldsbeskrivning och analys, LFP

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen utgå ifrån en omvärldsbeskrivning. Den beskriver vilka förhållanden i omvärlden som kan få betydelse för lokalförsörjningen under planperioden. Ofta räcker det med att komplettera en befintlig omvärldsanalys.

Multifunktionella kyrkor

Många av våra kyrkor är mycket gamla. Idag behövs funktioner som kanske inte fanns förr. Men det finns en hel del som kan göras för att ge de äldre kyrkorna fler funktioner. I Göteborgs stift finns många fina exempel på hur en kyrka kan bli multifunktionell.

Missa inte den här korta, informativa filmen om lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan.