En präst håller ett ljus, ett vitt kuvert och en kyrkohandbok i händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkohandbok och kyrkoordning

Gudstjänsten återspeglar såväl kyrkans tradition som förnyade former för gemensam tillbedjan. Ibland vill vi pröva en alternativ form eller ny musik, då ska församlingen anmäla annan ordning eller söka tillstånd hos domkapitlet. Här finns stöd för det.

Kyrkohandboken ger ordningen för gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna. Varje moment har sin motiverade plats i helheten. Genom att den innehåller 
både en fast struktur för gudstjänsten och alternativa möjligheter ger kyrkohandboken uttryck för gudstjänstens enhet och mångfald. 

I kyrkoordningens femte avdelning kan du läsa mer om hur gudstjänst firas i Svenska kyrkan. Vill församlingen söka dispens eller anmäla annan ordning används blanketterna för respektive område.

Hör gärna av dig om du har frågor!

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är en central del i Svenska kyrkans eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du kyrkoordningen och andra Svenska kyrkans bestämmelser i gällande lydelser.

Blankett för anmälan enl 18 kap 6 § KO
- används för att anmäla kyrkoherdens beslut att använda annan huvudgudstjänstordning än kyrkohandbokens i den utsträckning det inte innebär ändring av måltidens texter.

Blankett för ansökan enl 18 kap 3 § KO
- används för att anhålla om domkapitlets medgivande för att i huvudgudstjänster och andra nattvardsgudstjänster ändra i måltidens texter.

Blankett för anmälan enl 18 kap 6 § a  
- används för att anmäla kyrkoherdens beslut att till kyrkohandbokens texter använda annan musik än den som ingår i kyrkohandboken.

Blankett för byte av kollektdag
- används för att anhålla om medgivande att ta upp stiftskollekt eller rikskollekt på en annan dag än vad som beslutats.

Blankett för ekumenisk huvudgudstjänst
- används för att anhålla om tillstånd för att fira ekumenisk huvudgudstjänst.

Blankett för sammanlysning av gudstjänst
- används för att anhålla om att få sammanlysa församlingens huvudgudstjänst i de fall domkapitlets medgivande inte redan lämnats i församlingsinstruktionen.