Foto: GettyImages

Kyrkans miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Kyrkans miljödiplomering är en arbetsmetod som är uppbyggd i sju olika moment. Varje moment leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.  

Kyrkans miljödiplomering liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivation. Systemet innebär även en enklare dokumentation och större betoning på delaktighet.

Det unika med Kyrkans miljödiplomering:

  • Bygger på en teologisk grund
  • Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv
  • Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
  • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling! ​​​

Kostnadsfri miljöutbildning i församling

De församlingar som vill arbeta med Kyrkornas miljöledningssystem har möjlighet att få en kostnadsfri utbildning i sin församling för alla anställda och förtroendevalda. För att boka en utbildningsdag kontakta  stiftets hållbarhetshandläggare. 

På Hållbarhetsportalen ligger också en digital miljöutbildning att ta del av. Syftet med denna är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet. Den digitala utbildningen kan komplettera ovan nämnda utbildning.

Kyrkans miljödiplomering 5.0

Under 2021 reviderades standarden för miljödiplomering , senast det gjordes var 2016. Kraven är i stort de samma i den nya standarden, men resultatet är en del formalia och framför allt har kraven för att starta upp miljödiplomering förenklats.​

Material

Under fliken blanketter och dokument hittar ni för nedladdning alla de mallar och andra dokument som ni behöver. Diplomeringsmallen är åtminstone intemännu uppdaterad, men den från 2016 kan fortfarande användas.

Vision och policy för hållbar utveckling för Göteborgs stiftsorganisation

Stiftskansliets klimat- och miljöarbete utgår från en av stiftsfullmäktige fastslagen vision och policy för hållbar utveckling. Det övergripande och långsiktiga målet är att främja ett utvecklat, systematiskt och långsiktigt
arbete – på såväl stiftskansliet som i stiftets församlingar och pastorat – med ständiga förbättringar för hållbar utveckling. Om ni vill läsa visionen och policyn, klicka här

Har ni frågor eller andra funderingar - tveka inte att kontakta stiftshandläggaren, Christina Bernérus.