Kyrkan tar ansvar

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska vara omsorgsfull i sin referenstagning vid anställning av personal och anlitande av ideella medarbetare. Som förebyggande åtgärd är numera den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring på begäran av arbetsgivaren (församling/ pastorat) skyldig att visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (lag 2013:852 om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Det gäller även de som är ledare i olika ideella barnverksamheter. Observera att det är en möjlighet för arbetsgivaren att kräva ett utdrag, ingen skyldighet. Utdraget ska återlämnas eller gallras.

Det är viktigt att arbetsgivare som får kännedom om att det finns misstanke om fall av sexuella övergrepp där någon anställd eller annan som medverkar i församlingens verksamhet varit inblandad, snarast vidtar nödvändiga åtgärder och gör en noggrann utredning av det som inträffat. Med den erfarenhet som finns från olika organisationer har det visat sig positivt att använda extern hjälp i dessa fall.

Den akuta åtgärden är oftast att – efter förhandling i enlighet med MBL – stänga av en misstänkt förövare under utredningsskedet.

Därefter får man ta ställning till disciplinär eller annan åtgärd, uppsägning eller eventuellt avskedande beroende på vad utredningen kommer fram till. När det gäller präster och diakoner ska domkapitlet enligt kyrkoordningen göra en befogenhetsprövning så att de tilltänkta åtgärderna inte strider mot tillsyn från biskop och domkapitel.

Ärendet måste handläggas skyndsamt så att man hinner vidta åtgärder inom den tvåmånadersperiod man enligt Lagen om anställningsskydd har på sig när det handlar om uppsägning eller avskedande.

De utsedda kontaktpersonernas uppgift är inte att biträda arbetsgivaren i dennes utredning. Istället kan arbetsgivaren ta kontakt med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations handläggare. I fall där det finns misstanke om brott ska polis sköta utredningen.

Domkapitlets tillsynsansvar

Den som anser sig utsatt eller misstänker ett sexuellt övergrepp av en präst eller diakon har möjlighet att anmäla detta till domkapitlet, som har tillsyn över prästers och diakoners ämbetsutövning. Präster och diakoner kan förklaras obehöriga att utöva kyrkans vigningstjänst enligt kyrkoordningen om de:

  1. har brutit de löften som de avgett vid vigningen,
  2. brutit sin tystnadsplikt i fråga om sådant som erhållits under bikt eller enskild själavård,
  3. på grund av sjukdom eller av annan anledning har förlorat förmågan att rätt utöva vigningstjänsten, eller
  4. genom brottslig gärning, på grund av sitt levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån har skadat det anseende en präst/diakon bör ha.