Så hanterar vi dina personuppgifter

Den här sidan vänder sig främst till dig som är författare och som medverkar under Bokmässan och Se människan-scenen. Den beskriver hur Trossamfundet Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i Göteborgs stift hanterar dina personuppgifter.

Se människan på Svenska kyrkans scen under Bokmässan är ett samarbete mellan Trossamfundet Svenska kyrkan (org.nr. 252002-6135) och Göteborgs stift (org.nr. 252010-0088) (”vi”, ”oss”).

Det innebär att vi har ett gemensamt personuppgiftsansvar för dina personuppgifter. Att ha ett gemensamt ansvar innebär att flera aktörer tillsammans bestämmer ändamål med och medel för behandlingen av personuppgifter, vilket framgår av definitionen i artikel 4.7 dataskyddsförordningen. Trossamfundet Svenska kyrkan och Göteborgs stift ansvarar själv för den behandling som ligger utanför det gemensamma ansvaret.

Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning som hänvisar till dataskyddsförordningen (2016/679) och nationella implementeringar.

Författare

För att kunna planera och administrera programmet på Svenska kyrkans scen på Bokmässan behöver vi deltagande författares för- och efternamn, titel samt uppgift om språk och land. Dessa uppgifter används även för att kunna informera om programmet på Svenska kyrkans scen på Bokmässan, t.ex. via webbplatsen www.svenskakyrkan.se, Svenska kyrkans och Göteborgs stifts Facebook- och Instagram-konton och vår tidning ”Se människan”.

Vi stödjer denna hantering på den överenskommelse om deltagande på Bokmässan som finns mellan varje författare och hens förlag. Det är Göteborgs stift som lagrar alla anmälningar i en databas som tillhandahålls av leverantören Premium System, vilka Göteborgs stift har tecknat särskilt avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. Dina personuppgifter sparas i fem år för att vi ska kunna gå tillbaka och se om du har deltagit förut och i så fall vad programmet var den gången.

När vi informerar om ditt deltagande på Svenska kyrkans scen och när du deltar i samtalen kan det framkomma uppgifter som enligt dataskyddsförordningen kan anses känsliga, t.ex. uppgifter om religiös övertygelse, etniskt ursprung, politiska åsikter eller hälsa. Det krävs en särskild grund för att få behandla de känsliga personuppgifterna. Vi behandlar då uppgifterna med stöd av att du har offentliggjort uppgifterna via t.ex. din publikation, bok eller uttalanden.

Vid samtliga scenframträdanden av författare på Se människan-scenen görs bild-, film- och ljudupptagningar (”material”) av både Trossamfundet Svenska kyrkan och Göteborgs stift. Materialet sänds dels direkt på skärmar vid sidan av scenen för publiken på plats, dels publiceras i efterhand som filmer på YouTube och som poddar där poddar finns och i andra sociala medier.

Publiceringen görs med stöd av en intresseavvägning, där vårt (och ditt!) berättigade intresse av att marknadsföra dig, din bok och vårt event anses väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga att dina personuppgifter behandlas. Det material som Trossamfundet Svenska kyrkan tar fram kommer även att delas med stift, pastorat och församlingar. Du kan när som helst invända mot publiceringen genom att kontakta oss via den kontaktväg som anges i slutet av vår informationstext. Materialet kommer att sparas och användas tillsvidare.

Kontaktpersoner

För att allt ska flyta på smidigt under mässdagen behöver vi namn och telefonnummer till en kontaktperson hos varje förlag som anmält författare till Se människan-scenen. Om du angivits som en sådan kontaktperson av någon på ditt förlag hanterar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov. Göteborgs stift lagrar alla anmälningar i en databas som tillhandahålls av leverantören Premium System, vilka Göteborgs stift har tecknat särskilt avtal med för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. 

Dina kontaktuppgifter sparas i fem år av oss efter Bokmässan för att vi ska kunna skicka förfrågningar om deltagande inför kommande års arrangemang av Bokmässan.

Delning av dina personuppgifter

Programmet för Se människan på Svenska kyrkans scen under Bokmässan tas fram av ett programråd där ett antal medarbetare på Trossamfundet Svenska kyrkan, Göteborgs stift och några församlingar samt Sensus deltar. Dessa medarbetare är bundna av interna sekretessförbindelser för de personuppgifter de tar del av. Vi delar även dina personuppgifter med t.ex. produktionsbyrå, tryckeri och samarbetsparters som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar bl.a. personuppgifter enligt de regler om arkiv som fastställs i lagen om Svenska kyrkan. Detta innebär till exempel att efter att användningstiden för uppgifterna löpt ut kan dessa komma att bevaras i Svenska kyrkans arkiv.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt t.ex. lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring till dig kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Kontakt

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du kan då välja till vilket dataskyddsombud eller kontaktperson du vill vända dig till hos antingen Trossamfundet Svenska kyrkan eller Göteborgs stift.

Trossamfundet Svenska kyrkan

Trossamfundet Svenska kyrkans dataskyddsombud

kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se

Göteborgs stift

Stiftsjurist Therese Kogler Bennsten, 031-771 30 29

Kommunikatör Torgny Lindén, 031-771 30 31

Planeringssekreterare Holger Sandelin, 031-771 30 15

e-post: gdpr.gbgstift@svenskakyrkan.se

(Inkommen e-post läses under kontorstid)

 

Dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity

072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se