Foto: GettyImages

Krisberedskap

Tsunamin, Backabranden, stormen Gudrun. Såväl vid vardagshändelser, allvarliga händelser, extraordinära händelser i fredstid som vid höjd beredskap skall Svenska kyrkan vara beredd. Goda kontakter i samhället förbättrar krisberedskapen.

Svenska kyrkan har en beredskap att agera vid kriser, såväl enskilt som i samarbete med andra trossamfund, organisationer och kommuner. Huvudmålet är att kunna genomföra de uppgifter som Svenska kyrkan åtagit sig i samhället i olika krissituationer, exempelvis själavård, diakoni och begravningsverksamhet.

Svenska kyrkans beredskap är alltså inte uteslutande en intern fråga utan handlar om kyrkans förmåga att stötta samhällets drabbade, samt att kunna utgöra en organiserad samarbetspartner.

Svenska kyrkan på nationell nivå har pekat ut krisberedskapen som ett prioriterat område. Bakgrunden är den viktiga roll som Svenska kyrkan fått och tagit på sig när enskilda, grupper och det samhälle vi verkar i hamnar i kris. Ett positivt exempel är insatserna efter tsunamin. Förväntningarna är höga och positiva, men samtidigt förpliktande.

Stiftsstyrelsen ska enligt kyrkoordningen verka för att beredskapsförberedelser inom stiftet genomförs på ett ändamålsenligt sätt och med en enhetlig inriktning. Därför har stiftsstyrelsen utfärdat rekommendationer avseende Svenska kyrkans inom Göteborgs stift medverkan i samhällets krisberedskap.

En handbok har tagits fram i samarbete mellan kyrkokansliet och Svenska kyrkans kriscentrum, Vårsta. Svenska kyrkan på nationell nivå har hösten 2007 skickat ut handboken till församlingarna.

Kriskommunikation

Det är ett känt faktum att organisationer och företag klarar kriser bättre om de är förberedda den dag något händer.

Att tänka källkritiskt

I tider av kris är källkritik extra viktigt. Krisinformation.se ger flera råd om hur man bör tänka angående sociala medier vid en kris samt om källkritik.

Kriget i Ukraina

Här hittar du information om Göteborgs stifts stöd till församlingarna, med anledning av kriget i Ukraina, samt länkar till myndigheter och organisationers information.