Skylt: Kyrkan öppen. Välkommen in.
Foto: Alex & Martin /Ikon

En öppen och demokratisk folkkyrka

I en inledningstext till kyrkoordningen kan vi läsa att kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse; för den som hunnit kortare likaväl som för den som hunnit längre på trons väg.

Nittonhundratalet känner vi som ett omvälvande århundrade med mycket stora samhällsförändringar och i den industrialiserade världen en radikal omvälvning när det gäller människans livsförutsättningar. Det är i början av 1900-talet som begreppet folkkyrka börjar användas om Svenska kyrkan och hennes församlingars identitet och uppdrag. Begreppet har sitt ursprung i Tyskland och når Sverige via Danmark. I Danmark heter den evangelisk-lutherska statskyrkan till och med den danske Folkekirke.

Bilderna av vad som konstituerar en folkkyrka och vad det betyder i praktiken skiftar från individ till individ men kyrkomötet har menat att till Svenska kyrkans identitet hör att vara en öppen folkkyrka. Kyrkomötet uttalade 1995 att karaktären av öppen folkkyrka och nådessamfund har en centralt kristen motivering och att uppdraget är att överräcka evangelium i ord och handling till hela folket. I en inledningstext till kyrkoordningen kan vi läsa att kyrkan har rum för alla, för den sökande och tvivlande likaväl som för den trosvisse; för den som hunnit kortare likaväl som för den som hunnit längre på trons väg.

Per Westberg
Per Westberg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Foto: Korsväg

Att Svenska kyrkan är en folkkyrka för och med folket behöver inte radikalt påverkas av att andelen som tillhör Svenska kyrkan minskar. Kyrkotillhörigheten i landet är nu 55 procent (2018) och mellan församlingarna är variationerna stora. I Torestorps pastorat i Göteborgs stift ligger Älekulla församling som med knappt 86 procent kyrkotillhöriga är den församling i Svenska kyrkan med näst högst kyrkotillhörighet. Älekulla är en småort där kyrkan har en central plats och där engagemanget i civilsamhället är starkt. Där finns livsmedelsbutik, en aktiv idrottsförening, hembygdsgård, hembygdsförening och många som är engagerade i politik och ekonomiska föreningar.

Församlingen firar gudstjänst varje vecka vilket ju är ett kriterium för att vara församling. Församlingsborna är beredda att ta på sig uppdrag som förtroendevalda och kyrkvärdar. En annan bild får vi i Bergsjöns församling i Nylöse pastorat, Göteborgs stift, med landets lägsta kyrkotillhörighet, drygt 11 procent. Kyrkobyggnaden är framträdande i stadsdelen och varje vecka firas minst fyra gudstjänster. Till församlingens gudstjänster kommer det människor från hela världen. Bergsjöns församling är en församling som rymmer stor mångfald och man har sedan många år samarbetat med en mängd olika organisationer, föreningar, trossamfund, stiftelser och myndigheter, både på lokal och på mer övergripande nivå.

Lagen om Svenska kyrkan är Svenska kyrkans självbild. När Svenska kyrkan fick förändrade relationer till staten stiftade riksdagen en lag om Svenska kyrkan. Det är en lag som i allt egentligen beskriver kyrkomötets och därmed Svenska kyrkans självbild. I lagen uttalas att Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet. Man kan säga att den demokratiska organisationen och dess samverkan med de som har vigningstjänsten och begreppet rikstäckande verksamhet är fundament i att vara folkkyrka.

Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Genom de kyrkliga valen väljs förtroendevalda som tar ansvar för beslut i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och eventuella församlingsråd. Den demokratiska organisationen och kyrkans ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva en verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I församlingen finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse. I kyrkorådet är kyrkoherden självskriven ledamot och har eget ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Ytterst är det de kyrkotillhöriga, i egenskap av väljare, som utser de förtroendevalda och ger dem det särskilda ansvaret.

Alla och envar har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar och detta skapar en transparens som borgar för öppenhet och demokrati.

För den demokratiska organisationen och de kyrkotillhörigas delaktighet är Svenska kyrkans offentlighetsprincip viktig. Alla och envar har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar och detta skapar en transparens som borgar för öppenhet och demokrati. Det krävs uttryckligt stöd i kyrkoordningen för att man ska kunna vägra lämna ut en uppgift.

Exemplet Bergsjöns församling är ett tydligt bevis på vikten av att driva rikstäckande verksamhet. Genom pastoratsgemenskapen i Nylöse pastorat, relationen till stiftet och ett inomkyrkligt utjämningssystem kan Svenska kyrkan bedriva församlingsarbete i Bergsjön trots den låga tillhörigheten. Svenska kyrkan finns överallt.

Text Per Westberg, Förhandlare och rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Krönikan är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 2 2018)