Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kommunikation som mission

Utbildningsår för arbetslag. Få en gemensam bild av kommunikationsarbetet i dag, en plan för utveckling och stärk arbetslagets praktiska förmåga. Förändring genom ökad kompetens, effektivitet och samverkan. Augusti 2024–maj 2025, i församlingens lokaler

Detta är ett utvecklingsår där specialister från stiftet är med och stöttar i det lokala kommunikationsarbetet utifrån er kontext. Utgångspunkten är ett väl genomarbetat koncept framtaget på stiftsdirektorernas initiativ genom samverkan mellan stiften och nationell nivå. 

Genom att medarbetare, chefer och förtroendevalda är delaktiga och kan bidra till församlingens kommunikationsarbete kan bilden av församlingen förmedlas till församlingsborna på ett mer mångfacetterat och effektivt sätt. Både när det gäller ökad synlighet och ekonomi. En projektgrupp formas i församlingen med tydlig koppling till lokal styrning och ledning och håller ihop utbildningsårets olika delar:

Inspirationsdagar

Fyra heldagar med hela arbetslaget där programmet varvar föreläsningar, samtal och workshops. Deltagarna arbetar tillsammans och skapar en gemensam bild av nuläget och det moderna kommunikationslandskapet. De tar del av och laborerar med insikter kring församlingsborna, närsamhället och moderna kommunikationsverktyg och metoder. Genom dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kommer ni varandra närmare och skapar förutsättningar för att tillsammans berätta församlingens gemensamma berättelse. 

Praktisk tillämpning

Varje heldag avslutas med en praktisk läxa som ska genomföras till nästa heldag. Läxorna syftar till att deltagarna provar hur de kan medverka till församlingens gemensamma berättelse genom bild, film och kommunikativa möten, för att möta församlingsborna där de är. Genom läxorna och workshoparna kommer ni att skapa en lokal bildbank, inlägg till sociala medier och inte minst skapa trygghet och stolthet bland medarbetarna.

Handlingsplansarbete

Vid första heldagen görs en prioritering i kommunikationsarbetet där tre fokusområden arbetas fram. Dessa tre områden är till grund för ett handlingsplansarbete som projektgruppen arbetar med under hela året. Tanken är att skapa handlingskraft och engagemang kring de utvecklingsområden ni tillsammans definierar som viktigast just nu. Handlingskraft som ska ge konkret effekt i ert lokala kommunikationsarbete.

Att delta i utbildningsåret

Utbildningsåret läggs upp som ett projekt med stöd av stiftet. Inför starten utser kyrkoherden en projektledare och tillsätter en projektgrupp som jobbar aktivt med utbildningsårets handlingsplan och stöttar kollegorna med läxorna. Projektledaren träffas med coach från stiftet ca varannan vecka för uppföljning, avstämning och förberedelser. Däremellan sker självständigt arbete med de aktiviteter som bestäms i gruppen utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Kyrkoherden kan med fördel bjuda in förtroendevalda att delta.

Vid projektgruppens uppstartsmöte tillsammans med representanter från stiftet definierar vi roller, tidsplan och pratar lite om förväntningar, möjligheter och eventuella utmaningar.

Block 1 – Hur jobbar vi just nu?

Första blocket handlar om att få en gemensam bild av hur människor uppfattar Svenska kyrkan, om kommunikationens villkor och församlingens/pastoratets kommunikation och kommunikativa förmåga.

Block 2 – Hur blir vi relevanta?

Andra blocket fokuserar på hur kommunikationen fungerar för olika åldersgrupper, hur vi möter deras behov och sätter ord på det som är viktigt för just dem.

Block 3 – Hur blir vi tillgängliga?

Tredje blocket handlar om att få en gemensam bild av hur ni kan möta och kommunicera med människor både på nätet och ute på torget.

Block 4 – Är vi på rätt väg?

Syftet med block 4 är att församlingen ska få en gemensam bild av hur församlingen utvecklats under året. Vad man har åstadkommit i sitt arbete, hur förmågan att kommunicera har utvecklats - men också blicka framåt.