En portklapp och ett nyckelhål på en gammal trädörr.
Foto: Maria Svensk /Ikon

Kom igång - planera och upprätta LFP

Innan arbetet startar bör församlingen eller pastoratet ha en organisation, en plan och resurser på plats. Till hjälp i arbetet finns vägledningar, stöddokument och goda exempel på nationell och stiftsnivå.

Planera för LFP

Kyrkorådet beslutar att pastoratet/församlingen ska upprätta en lokalförsörjningsplan, LFP. Målsättningen för LFP beslutas av kyrkofullmäktige.

LFP ska relatera till församlingsinstruktionen, FIN, därför är det viktigt att församlingsinstruktionen är uppdaterad inför arbetet med att upprätta en lokalförsörjningsplan.

Nationell nivå har tagit fram en Vägledning i lokalförsörjningsplanering med tillhörande exempel ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat” för att underlätta arbetet med att planera och upprätta LFP. Till detta finns Excelstöd för ett urval tabeller och diagram. 

Genom att se till att det finns en organisation, en plan och resurser för att upprätta en lokalförsörjningsplan skapar man goda förutsättningar för att genomföra planeringsarbetet. Förbered lokalförsörjningsplaneringen genom att göra en tidsplan samt organisera arbetet.
Som stöd för att planera processen kan mallen för processbeskrivning användas.

Ta fram mål och direktiv för planeringsarbetet

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen redovisa kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.
En bra början är att undersöka:

  • Om det finns mål och direktiv för lokalförsörjningen
  • Om eventuellt nya mål behöver fastställas    

Utse processledare

Någon behöver leda lokalförsörjningsplaneringen. Ytterst är det kyrkoherdens uppgift. Om man har få fastigheter kanske kyrkoherden leder planeringsarbetet. I andra fall kan uppgiften behöva delegeras till en medarbetare. Oavsett hur man väljer att organisera arbetet är det viktigt att processledaren har ett tydligt mandat att leda arbetet och att alla berörda är informerade om detta.

Upprätta en arbets- och kommunikationsplan

Innan planeringsarbetet inleds behöver det göras en plan för hur arbetet ska genomföras och kommuniceras – en arbets- och kommunikationsplan. I praktiken handlar det om att beskriva vad som ska göras, när det ska göras, vem som ska göra vad samt hur det ska rapporteras och följas upp.

Informera och utbilda

Det bör även upprättas en plan för hur man ska informera om planeringsarbetet och utbilda de medverkande. Det kan handla om enkla råd, tips eller vägledande samtal och vart man vänder sig för mer information. Läs mer under Kommunikation - Lokalförsörjningsplan.

Tre filmer som stöd i förankringsprocessen

Upprätta LFP

I upprättandet av en LFP ingår följande aktiviteter:

  • insamling och sammanställning av uppgifter och underlag
  • analyser av uppgifter och underlag ur olika perspektiv
  • sammanvägning av analyser och prioriteringar
  • upprättande av åtgärdsplan
  • upprättande av konsekvensanalys
  • dokumentation och sammanställning av lokalförsörjningsplanen

Ramavtal för konsultstöd

Inom stiftet efterfrågas ett utökat stöd i arbetet med lokalförsörjningsplaner. Göteborgs stift har därför tecknat ramavtal med Niras Sweden AB och SVEFA AB.
Niras har gedigen erfarenhet av lokalförsörjningsplanering och mångårig erfarenhet av att arbeta med kyrkliga enheter. De erbjuder en förutsättningslös dialog för att komma fram till i vilka delar av processen som behov av stöd finns.
SVEFA erbjuder konsultstöd utifrån aktuellt behov som har bäring på Svenska kyrkans införande av lokalförsörjningsplaner.

Avrop av tjänster görs utifrån vilket behov av stöd som finns. När man kommit fram till vilka tjänster det finns behov av, upprättas ett avtal mellan pastorat/församling och Niras Sweden AB respektive SVEFA AB.