Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kollekter

I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.

Kyrkostyrelsen får besluta rikskollekter högst 30 dagar varje år. Domkapitlen får besluta stiftskollekter högst 10 dagar varje år. Kyrkoråden får besluta församlingskollekter för övriga dagar.

Lista på riks- och stiftskollekter finns under relaterade dokument här nedanför.

Domkapitlet har beslutat om kriterier och principer för stiftskollekter. Dessa samt blankett för intresseanmälan om stiftskollekt finns under relaterade dokument.

En rikskollekt eller stiftskollekt som har bestämts till en viss dag får av församlingens kyrkoråd eller församlingsråd flyttas till en annan dag under året om det finns synnerliga skäl och domkapitlet medger det. Ansökan skall göras skriftligt och i god tid.

Systemet KOB (Kollekt- och betalsystem) används i församlingarna för redovisning av kollekter.

Granskningen av kollekträkenskaper ska ingå i den ordinarie revisionen.

För att öka tydligheten kring regelverket rörande kollektändamål och kollektupptagning har domkapitlet beslutat enligt dokument Riktlinjer som finns under relaterade dokument.

Någon håller en korg fylld med sedlar.

Aktuella kollektcirkulär

Här hittar ni kollektcirkulär till riks- och stiftskollekter. Vid församlingskollekter finns inga gemensamma cirkulär. Sidan uppdateras när det finns nya cirkulär att tillgå.

En lapp med texten Swisha din kollekt ligger i en kyrkbänk.

Aktuell kollektlista

Här hittar ni aktuell kollektlista samt intresseanmälan om stiftskollekt.