Foto: Ikon

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Kyrkoantikvarisk ersättning gör det möjligt för er som församling eller pastorat att ta hand om det kyrkliga kulturarv som ni förvaltar. Det är en statlig ersättning som är till för att förvalta kyrkobyggnader, kyrkotomter och kyrkliga inventarier som skyddas enligt kulturmiljölagen.

Vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 lades förvaltningsansvaret för det kyrkliga kulturarvet på Svenska kyrkan och dess församlingar och pastorat. Överenskommelsen innebär bland annat att staten ska ersätta den förvaltande parten med kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för kulturhistoriskt motiverade merkostnader. KAE är statens kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan har tagit på sig genom bestämmelserna i kulturmiljölagen. Genom den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar alla landets invånare till vården av det kyrkliga kulturarvet.

Ersättningen får tilldelas kulturhistoriskt motiverade kostnader för förvaltning av egendom som är skyddad enligt 4 kap kulturmiljölagen. Med skyddad egendom avses kyrkobyggnader, kyrkotomter och kyrkliga inventarier.

Den kyrkoantikvariska ersättningen utbetalas till Svenska kyrkans nationella nivå och fördelas av Kyrkostyrelsen till Svenska kyrkans 13 stift. Stiftsstyrelserna beslutar i sin tur om fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning utifrån de ansökningar som församlingar och pastorat lämnar in. 

 

Detalj av nattvardskalk i förgyllt silver.

Ansökan KAE

Kyrkoantikvarisk ersättning söks i ett digitalt IT-system som är tillgängligt för alla enheter i Svenska kyrkan. Behörighet får du av din lokala behörighetsadministratör. Läs mer om behörighet och lär dig hur du ansöker i utbildningsmaterialet på nationell nivås intranät.

Beslut KAE

Varje år i maj fattar stiftsstyrelsen beslut om stiftets fördelning av KAE. Här kan du läsa mer om hur de ser beslutet om kyrkoantikvarisk ersättning.

Dokument KAE

Blanketter, information och beslut med mera för kyrkoantikvarisk ersättning.

Objekt och åtgärder KAE

Läs mer om vilka objekt och åtgärder som ni kan söka kyrkoantikvarisk ersättning för.

Guldiga psalmnummer.

Rekvirera KAE

Att rekvirera betyder att ni hämtar ut den ersättning ni beviljats. Beroende på vilket ramår KAE beviljats rekvireras beloppet på två olika sätt, med pappersblanketter eller digitalt i IT-stödet.

Detalj av nattvardskalk i förgyllt silver.

Villkor för KAE

Kyrkoantikvarisk ersättning är förenat med olika villkor: övergripande nationella villkor och allmänna villkor som gäller för Göteborgs stift. Läs här om vilka villkor ni måste uppfylla för att kunna få KAE.