Foto: Getty Images

Jord

Inom Göteborgs stifts prästlönetillgångar förvaltas cirka 2000 hektar jordbruksmark. Merparten av all jordbruksmark är utarrenderad i form av gårds-, sido- och anläggningsarrenden samt övriga upplåtelser.

Prästlönetillgångarna bedriver inte något jordbruk i egen regi utan den som arrenderar jordbruksmarken får bruka den fritt.  

Över tid har antalet arrendegårdar minskats med en strävan mot färre och större gårdar vilket ger möjlighet att driva ett mer rationellt jordbruk och förvaltning. Strävan är att skapa jordbruksenheter som är bärkraftiga och lönsamma på lång sikt. PLT arbetar långsiktigt med att utveckla och stärka våra fastigheter genom tillköp av mark, investeringar i ladugårdar, gödselbrunnar med mera, samt genom att genomföra och stötta miljöbättrande åtgärder.

Göteborgs stifts prästlönetillgångars två största arrendegårdar ligger i Halland. Det är spannmålsgården Tollastorp och gården Glostorp som har en större mjölkdjursbesättning.

På Magasinsgatan i Göteborg äger Prästlönetillgångarna sedan 2015 ett hyreshus. Planen är att bygga till ytterligare våningsplan på den idag tre våningar höga byggnaden. I fastigheten finns utöver hyreslägenheter också restaurangverksamhet och detaljhandel.

Jaktarrenden

Göteborgs PLT arrenderar ut mark till jaktarrendatorer så att de kan bedriva viltvård och jakt. De som arrenderar jaktmark har oftast lokal anknytning och har arrenderat marken under en längre tid. Det är sällan det blir några lediga jaktarrenden, då arrendet oftast tas över av någon annan i jaktlaget när någon inte längre önskar ha kvar arrendet.

Karta över Göteborgs stifts prästlönetillgångars fastigheter