Två kvinnor tittar på en datorskärm. En manlig präst och en kvinna syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

HR-tjänster

Vi stöttar kyrkoherdar och chefer i de specifika utmaningar som just ni står i, inom alla HR-processer. Stiftskansliets stödorganisation fokuserar på just de frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv personaladministration.

Syftet med HR-tjänster är att främja och stärka församlingarna/pastoraten i arbetsgivarrollen. Stiftskansliets uppdragstjänster inom HR omfattar ledningsfrågor, mångfaldsfrågor, anställning, lön och förmåner, förändringar och avslut av anställning. Genom kvalificerad rådgivning inom HR-frågor får ni det stöd som behövs för att utveckla, behålla och kvalitetssäkra kompetensen. Genom att anlita stiftskansliets HR-stöd kan församlingar och pastorat som inte själva kan anställa HR-kompetens möjlighet att få det chefsstöd som organisationen behöver.

Vårt förhållningssätt är att stötta ett professionellt arbetsgivarskap och medarbetarskap genom strategiska och operativa HR-processer. HR-specialistens roll är att stötta kyrkoherde och chefer i sitt arbetsledarskap i en konsulterande och utförande roll. Vår arbetsmetod involverar regelbundna avstämningar där vi diskuterar aktuella frågor inom de områden där vi ger stöd.

Ett vanligt uppdrag som ”första uppdrag” i en församling är att stötta chef i komplicerade och långdragna rehabärenden. Långdragna rehabärenden är ofta tungt och krångligt för chef att driva själv då det finns en osäkerhet i om det görs på ett korrekt sätt eller ej. Där kan du få med dig en HR-specialist som till exempel stöttar i att lägga upp en plan, är med på möte med den sjukskrivna personen och har kontakt med Försäkringskassa och andra instanser.

Som arbetsgivare kan ni teckna avtal inom HR eller beställa enstaka HR-uppdrag efter förfrågan. Det är nästan 30 av stiftets pastorat/församlingar som vi stöttar i nuläget med mellan flera hundra till enstaka timmar i månaden.

Stiftskansliet ger stöd inom:

 • rådgivning till chefer
 • organisation, strategier och organisering
 • arbetsrättsliga frågor
 • lönebildning och lönesättning
 • arbetsvärdering och lönekartläggning
 • rekrytering
 • kompetensförsörjning och utbildning
 • schemaläggning
 • sjukfrånvaro
 • rehabilitering och arbetsanpassning
 • arbetsmiljö
 • omställning och av avslut av anställning
 • inkludering och hantering av trakasserier/kränkande särbehandling.

Tjänster och arbetssätt

En person sitter vid ett träbord vid en sjö och jobbar på sin laptop.

Arbetsmiljö

I det strategiska arbetsmiljöarbetet kan HR ha en samordnande roll som omfattar alla aspekter av arbetsmiljöfrågor. Det innebär att HR kan stötta er i att driva processer som innefattar att främja samverkan och se till att arbetsmiljöperspektivet integreras i verksamhetsutvecklingen.

Arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor

Vad är viktigt att tänka på vid upprättande av ett anställningsavtal? Hur räknas anställningstid för de med särskild visstidsanställning? Vilka handlingsalternativ har ni att välja mellan? Detta är några av de frågor av arbetsrättslig karaktär där HR kan konsulteras för rådgivning.

Lönerevision och lönekartläggning

Lönerevisionen är en årligen förekommande och omfattande HR-process. Den innehåller flera steg och kan innebära tolkningar. Lönekartläggningen och tillhörande arbetsvärdering skall genomföras årligen inför lönerevisionen enligt Svenska kyrkans modell.

Misskötsamhet och utmaningar med personal

Som ledare är det av högsta vikt att kunna hantera situationer där medarbetare inte lever upp till arbetsplatsens förväntningar. Våra HR-tjänster är tillgängliga för att ge praktiskt stöd och expertis i hanteringen och förbättringen av sådana situationer.

Rehabilitering och arbetsanpassning

Arbetsgivaren ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att en arbetstagare ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. HR-stödet finns till för att vägleda chefer.

Rådgivning till chefer

Vi erbjuder chefscoachning och handledning för att stärka ert ledarskap samt skapa förutsättningar för att tryggt hantera utmaningar och utveckling inom organisationen. Vi finns till för dig som är kyrkoherde, chef eller arbetsledare. Tillsammans arbetar vi för en arbetsmiljö som främjar det goda medarbetarskapet.

Grundtjänster HR

Alla kyrkoherdar/chefer är välkomna att höra av sig till en av stiftets HR-specialister, vilket ingår som grundtjänst.

Kompetensutveckling HR

Utbildningsinsatser inom HR-området för att inspirera och stärka ledningen i sitt organisations- och arbetsgivaransvar. Utbildningarna syftar till att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet. Utbildning kan även ges på förfrågan.