Ett glatt litet barn sitter vid ett bord.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Guide barnkonsekvensanalys, LFP

Barnkonsekvensanalysen, BKA, handlar om att se och bedöma vilka konsekvenser den planerade lokalförsörjningsplanen, LFP, kan få för barn och unga 0-18 år.

Ni har redan gjort ett stort arbete då ni arbetat med BKA till församlingsinstruktionen, FIN. Komplettera befintlig BKA med dagsaktuell statistik och med det specifika som har anknytning till lokalförsörjningsplanen.

Använd mallen med rubriker.

Rubrik: Barnkonsekvensanalys för lokalförsörjningsplan i x församling

1. Inledning
2. Kartläggning
3. Beskrivning
4. Analys
5. Slutsatser

Inledning

Beskriv att barnkonsekvensanalysen är ett underlag för församlingens/pastoratets LFP.  

Kartläggning

Vilka barn och unga berörs nu och i framtiden?

1. Tänk igenom vilka barn ni vill nå. Det är lätt att man missar någon grupp. De aktiva i församlingsverksamheten. De som församlingen inte når med sin verksamhet. De barn och unga som bor i centrum och de barn och unga som bor långt från församlingens centrum. Vilka grupper av barn och unga berörs och på vilket sätt. Om man avyttrar en byggnad, berörs barnen olika beroende på vad de bor.

2. Bjud in barn och ungdomar till kyrkorummet. Ställ frågor till barn i olika verksamheter, idrottsföreningar, skola osv. Passa på när tillfälle ges.

Exempel på frågor:

 • Vilka behov har barn och unga när det gäller lokalerna för den verksamhet de är med i?
 • Vad betyder kyrka (som byggnad) för dig?
 • Vad tänker du när du ser kyrkan eller är i kyrkan?
 • Vilken kyrka tycker du mest om? Varför?
 • Vilken kyrka är viktig för dig? Varför?
 • Har de tillfrågade (barn, unga) förslag på lokalfrågor? Hur? Vad?

Du kan också läsa mer om BKA gällande indelning.

Redovisa svaren men inte enskilda namn på barn. Ta gärna med citat från barnen, barn och ålder räcker.

3. Undersök barns och ungdomars situation i kommunen och i församlingen/pastoratet utifrån aktuell statistik. Använd uppgifterna i den BKA ni arbetat fram i ert FIN-arbete. Använd också omvärldsanalysen. Uppdatera uppgifterna om det behövs.

En viktig uppgift för lokalförsörjningsplaneringen är åldersstruktur på barn och unga nu och i framtiden.  

Beskrivning

Beskriv följande:

 • Hur vi har arbetat med kartläggningen (metoder)
 • Vilka grupper av barn och ungdomar som har intervjuats
 • Vilka intressekonflikter vi sett mellan olika barns behov  

Analys

Ett bra sätt att tänka analytiskt är att ställa frågor till det material som samlats in. Dessa analysfrågor utgår från Barnkonventionen artikel 2,3,6 och 12. Läs om dessa artiklar längre ned.

Exempel på frågor:

 • Vilka viktiga synpunkter från barn är inhämtade när det gäller församlingens/pastoratets planering kring lokaler och fastigheter?
 • Hur berörs barn (0-18 år)av församlingens/pastoratets LFP?
 • Vad i kartläggningen är särskilt viktigt att beakta när det gäller barnets situation i församlingens/pastoratets planering gällande lokaler och fastigheter?
 • Ges barn med olika förutsättningar möjlighet att delta i verksamheten?
 • Hur kan vi göra det så bra som möjligt för barn och unga? Hur kan vi kompensera barn och unga om det blir negativt för dem?
 • Vilken inverkan har förslaget för barn med funktionsnedsättning?
 • Bidrar förslaget till LFP till barns utveckling eller finns något som hindrar detta?  

Slutsatser

Barnkonsekvensanalysen med kartläggning, beskrivning och analys sammanfattas med några viktiga slutsatser: dels vad ni ser i BKA av barns och ungas situation, dels vad ni som församling/pastorat behöver ta hänsyn till i Lokalförsörjningsplaneringen.

Ta också hänsyn till de slutsatser av BKA som finns i er församlingsinstruktion. FIN:s vision om det pastorala programmet ska stämma överens med Lokalförsörjningsplanen.  

Barnkonventionens artiklar som vägledningen för BKA utgår ifrån

Artikel 2: Inget barn ska diskrimineras

Principen om att inte diskriminera betyder att ingen diskriminering får ske gentemot det enskilda barnet. Att motverka diskriminering i Svenska kyrkans sammanhang kan till exempel innebära förändringar i styrdokument och ekonomisk resursfördelning. Det kan också innebära att arbeta med attitydförändring och strukturella grundorsaker till diskriminering.

Artikel 3: Barnets bästa i främsta rummet

Barnets bästa i främsta rummet är den princip som oftast åberopas. Artikeln innebär en skyldighet att ta hänsyn till barnets bästa och hur barns rättigheter påverkas av beslut, även de beslut som indirekt berör barn-barnets bästa ska prioriteras. Att avgöra vad som är barnets bästa måste systematiskt utifrån konventionen som helhet.

Artikel 6: Barns rätt till liv och utveckling

Om barns rätt till liv och utveckling innebär att se till barns utveckling så brett som möjligt: fysiskt, mentalt, andligt, moraliskt, psykologiskt och socialt. Barnkonventionens genomförande innebär att optimal utveckling för alla barn.

Artikel 12: Barnets rätt till deltagande och inflytande

Barnet ska inte bara ha rätt att uttrycka sin åsikt. Dess åsikter ska också få konsekvenser. Att ge intryck av att lyssna till barn är enligt barnrättskommittén något helt annat än att ge deras åsikter betydelse, vilket kräver verklig förändring. Delaktighet är ett avgörande verktyg för att kunna förverkliga barnkonventionen.