Foto: Mark Harris & Georg Lulich/Ikon

God förvaltning

Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och kyrkans medel ska förvaltas effektivt samt på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.

Gemensamma inköp

Genom att Svenska kyrkan och stiftet samordnar inköp och upphandlar prisvärda avtal på ett professionellt sätt behöver inte varje enskild församling lägga tid på att göra en egen utvärdering av olika leveransalternativ. Församlingen kan dra nytta av att det redan finns upphandlade leverantörer som skrivit under på att de uppträder ansvarsfullt mot sina anställda, det omgivande samhället och miljön.

Gemensamt förvaltningsstöd och kulturarv

Göteborgs stift vill vara en förebild vad gäller hållbar utveckling och ta ett aktivt ansvar, stödja och inspirera stiftets församlingar i vår gemensamma uppgift att förvalta Guds skapelse. På stiftet finns experter som stöttar församlingarna i förvaltningen och hjälper bland annat till med att upprätta lokalförsörjningsplaner, renoveringsplaner, inventeringar av kyrkoföremål och erbjuda kompetensutveckling inom hållbar utveckling.

Våra kyrkor har alltid varit levande byggnader och har förändrats av de sockenbor som samlats där genom tiderna. De allra flesta av våra kyrkor är skyddade enligt lag för att de kulturhistoriska värdena ska finnas kvar för oss och för framtida generationer. Det behöver inte betyda att förändringar inte alls är tillåtna, utan snarare att man måste enas med länsstyrelsen om en varsam lösning. Den kyrkoantikvariska ersättningen kom till när stat och kyrka skildes åt. Genom denna ersättning bidrar alla skattebetalare till vården av det kyrkliga kulturarvet. I stiftet finns en regional samrådsgrupp för de kyrkliga kulturminnena med representanter från Svenska kyrkan, länsstyrelserna och de regionala museerna.

Servicebyråtjänster

Servicebyråtjänsterna är standardiserade tjänster som stiften arbetar med tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan. Genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd frigörs resurser till församlingens grundläggande uppgift. Stiftskansliet erbjuder servicebyråtjänster inom Ekonomi, HR, Fastighet och Kommunikation och kan komma att utvidga med fler tjänster om efterfrågan finns.