Gemensamt administrativt stöd (GAS)

Inomkyrklig samordning och samverkan förekommer i begränsad omfattning idag. Det betyder att det finns en utvecklingspotential inom detta område.

År 2019 beräknas Svenska kyrkan ha 850 000 färre kyrkotillhöriga (för övrigt på ett ungefär det antal medlemmar som idag finns inom Göteborgs stift) och lägre intäkter än idag. Samtidigt kommer omkring 40 % av Svenska kyrkans anställda ha gått i pension 2019. För den administrativa personalen är motsvarande siffra 50 %.

Detta sker i ett läge där kraven på oss inom församlingens grundläggande uppgift ökar alltmer. De utmaningar vi står inför inom vår kärnverksamhet fordrar resurser och om de totala intäkterna minskar, måste en omfördelning ske – från stödfunktioner till den grundläggande uppgiften - det är en självklar skyldighet vi har som folkkyrka gentemot de kyrkotillhöriga och mot samhället.

Genom samverkan skulle vi kunna uppnå samordningsvinster, vilka skulle ge Svenska kyrkan ekonomiskt utrymme att än mer kunna fokusera på församlingens grundläggande uppgift. Svenska kyrkan på nationell nivå vill möjliggöra denna utveckling. Göteborgs stift vill vara den aktör som möjliggör önskvärd utveckling i nära samarbete med församlingar och pastorat inom stiftet på ett tydligt och transparent sätt.

Genom att arbeta på ett strukturerat och enhetligt sätt, med likformade verktyg och likformat it-stöd kan vi minska mängden resurser som förbrukas på administration och förvaltning. Genom enhetlig kompetensutveckling och att arbeta tillsammans kan fler få nytta av den administrativa personalens kompetens och erfarenhet.