Foto: Linköpings stift

Fortsättningskurs i pedagogik för konfirmandarbete 7,5 högskolepoäng

Fortsättningskursen fördjupar högskoleutbildningen kring pedagogik i Svenska kyrkan med inriktning mot konfirmander och ungdomar och sätter fokus på utveckling av församlingens konfirmandarbete och arbetslag. Okt 2024–jun 2025, flera platser

Dagens konfirmander finns i en tid med stora utmaningar och omvälvningar, och som medarbetare i församlingens/pastoratets konfirmandarbetslag behöver vi ständigt förhålla oss till vår dåtid, nutid och framtid. Det övergripande syftet är att församlingens arbete med konfirmander ska bli ännu bättre.

Läsåret 2024–25 erbjuder Svenska kyrkan i Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Skara, Strängnäs, Västerås och Växjö stift i samarbete med Linköpings universitet fortsättningskursen som fördjupar högskoleutbildningen kring pedagogik i Svenska kyrkan med inriktning mot konfirmander och ungdomar. Kursen är en fortsättning och fördjupning där religionspedagogikens grundläggande begrepp fördjupas och teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmandundervisning  behandlas med fokus på frågor som rör konfirmandarbetslaget.

Kursen vänder sig till dig som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, präst och annan yrkesverksam med undervisningsuppdrag kopplat till konfirmand- och ungdomsarbete. Fortbildningen stärker dig som medarbetare i din yrkesutövning och ger på samma gång mycket tillbaka till församlingen då den utvecklar och fördjupar tidigare kunskaper i pedagogik, didaktik och lärande. 

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete betonar att anställda medarbetare i konfirmandarbetslaget ska ges kontinuerlig kompetensutveckling inom teologi och pedagogik (11 §) då det främjar kvalitén och arbetsglädjen i konfirmandarbetet. 

Kurstillfällen

Tillfälle 1 i Karlstad 2–3 okt 2024

Tillfälle 2 i Skövde 5–7 feb 2025

Tillfälle 3 i Vadstena 3–5 juni 2025  

+ Stiftsträffar i Göteborg 9.30-15.30: 24 okt och 17 dec 2024, samt 19 mar och 9 maj 2025.

Förkunskapskrav

Godkänd Religionspedagogik 1 med inriktning mot konfirmandarbete 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande. 

Omfattning och genomförande

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och löper över två terminer med åtta gemensamma kursdagar på internat. Mellan de gemensamma kursdagarna sker arbete i grupp i form av stiftsträffar samt enskilda studier. Kursen omfattar totalt 200 studietimmar (enligt högskoleberäkning). Det innebär en (hel) del arbete. Deltagandet förutsätter närvaro vid såväl de tre kurstillfällena som de fyra stiftsträffarna samt eget arbete och litteraturstudier mellan träffarna. Den totala tidsåtgången beräknas till ca fem timmar i veckan. Kurslitteraturen omfattar såväl böcker som artiklar. I kursen används den digitala lärplattformen Lisam.

Medverkande

En styrka i kursen är att deltagarnas erfarenheter och kompetenser används som resurser och bidrar till lärandet. Kursansvarig är Erica Byström fil dr och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet. Dessutom medverkar gästföreläsare samt stiftskonsulenter från de samverkande stiften. 

 

13000 kr (fördelat på två budgetår)
Mat och logi ingår vid de gemensamma tillfällena i Karlstad, Skövde och Vadstena, samt lunch och fika under stiftsträffarna i Göteborg. Kostnad för litteratur och resor tillkommer. 

Göteborgs stift subventionerar kost och logi för de platser vi får tillgång till på utbildningen. Kursavgiften faktureras av stiftet i efterskott. För den som är antagen till kursen och har bekräftat sin plats är anmälan bindande och hela avgiften debiteras. Vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften.

Onsdag 2 oktober 2024–5 juni 2025, Karlstad, Skövde, Vadstena + Göteborg 

Anmäl dig här senast den 23 maj 2024

Varje stift behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in. Vid fler ansökningar än antal platser fördelar stiften tillsammans platserna efter bedömning av behov, nytta och fördelning i stiften.