Foto: GettyImages

Förtroendevald och ledning

Här finner du stöd och inspiration i ditt uppdrag som både förtroendevald och som chef. Stödet till styrande och ledande funktioner präglas av en helhetssyn, det går en röd tråd från förtroendevaldas beslut till de konkreta arbetsuppgifterna.

Vald med förtroende

Som förtroendevald får du bidra i den demokratiska processen för kyrkans nutid och framtid. Dessutom får du erfarenheter och kunskaper som utvecklar dig. Tillsammans med församlingens medlemmar och medarbetare verkar ni för en öppen och tydlig kyrka som på ett relevant sätt förmedlar evangeliet till alla människor.

Vi som arbetar på Göteborgs stiftskansli ser fram emot en spännande mandatperiod och ett gott samarbete. Vårt uppdrag är att stödja och inspirera dig i ditt uppdrag och i vårt gemensamma uppdrag för Svenska kyrkan.

Ledning

På sidan för förtroendevald och ledning finns också information och dokument för dig som är kyrkoherde men också för dig med annan chefsposition.

Alla dokument i ordning

Nu finns en checklista med en lathund som vi kallar ”Alla dokument i ordning”. Den är tänkt som ett stöd och en hjälp framför allt för nya kyrkoherdar men den kan naturligtvis användas av fler för att säkerställa att man uppfyller både lagkrav och kyrkans regelverk.

Arbetsgivarfrågor

Råd och utbildning i arbetsgivarfrågor, såväl ledning och organisation ges från stiftet. Kontaktperson är stiftsadjunkt för ledning och organisation. Råd och utbildning i arbetsmiljöfrågor och riktat stöd till ledning är allt som oftast en uppdragstjänst. Kontaktperson är HR-specialist.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalysen, BKA, handlar om att se och bedöma vilka konsekvenser beslut kan få för barn och unga 0-18 år.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Begäran om ny sammanräkning för kyrkofullmäktige

Om en ledamot eller ersättare i kyrkofullmäktige avsäger sig sin plats/flyttar/avlider/lämnar Svenska kyrkan, så behöver ordföranden i kyrkofullmäktige vidta åtgärder för att begära en ny sammanräkning.

Församlingsinstruktion

Varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion enligt 57 kap §5-7 i Kyrkoordningen. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.

Församlingsråd

Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Guide för förtroendevalda

Svenska kyrkans sätt att styra och leda sina församlingar och pastorat har rötter som leder djupt ner i historien, ända tillbaka till medeltiden när den kristna kyrkan etablerades i Sverige.

Kontakt och stöd i sakfrågor

Här hittar du kontaktinformation till personer på stiftskansliet inom olika kompetensområden.

Ledning

Ledarstöd för kyrkoherdar i Göteborgs stift präglas av en helhetssyn på pastorala och administrativa uppgifter.

En kvinna sitter på en bönepall på en kyrkas golv, med knäppta händer och slutna ögon.

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingen/pastoratet att planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. Senast den 1 januari 2022 ska varje pastorat eller församling ha en färdig plan för sitt fastighetsbestånd.

Någon styr en båt med en gammaldags ratt.

Verksamhetsstyrning

Syftet med "Verktyg för verksamhetsstyrning" är att underlätta styrning och ledning i församlingen och att skapa en röd tråd från församlingsinstruktion till verksamhetsplaner, budget och ända till att kontera fakturor och följa upp sin verksamhet.

Verktyg för kompetenskartläggning

Som stiftskansli är vi måna om att de utbildningar och det stöd vi erbjuder är relevanta och att varje kyrkoråd kan få stöd i de uppgifter som efterfrågas. Verktyget har tagits fram för att underlätta för varje kyrkoråd att kartlägga sin kompetens och sitt eget kompetensbehov.

Förtroendevald i stiftsorganisationen

Så här behandlar vi dina personuppgifter som förtroendevald vid Göteborgs stift.