Bild på området Bullaren, Tanums kommun och bland annat fastigheten Mårtensröd 1:8.

Förfrågan vindkraftsetablering – tidigt samråd

Svenska kyrkan Göteborgs stift genomför tidigt samråd angående vindkraftsetablering.

Bakgrund

Sveriges nationella mål är att elproduktionen senast 2040 ska vara helt fossilfri, och som en aktiv samhällsbyggare är det viktigt att Svenska kyrkan bidrar till energiomställningen. Svenska kyrkan kan bidra genom egen produktion eller att upplåta mark för etablering av förnybar energiproduktion.

I Svenska kyrkans färdplan för klimatet är målet att vara klimatneutral senast år 2030, det vill säga att verksamheten då inte längre ska lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. För att nå ett sådant mål behöver utsläppen från verksamheterna minska kraftigt, men enbart utsläppsreduktioner räcker inte. I klimatfärdplanen finns också ambitiösa mål för utbyggnaden av egen ägd förnybar elenergi.  

Inför eventuell etablering av vindkraft krävs ett miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en samlad bedömning och nödvändiga avvägningar kring det aktuella områdets lämplighet för etablering av vindkraft innan ett eventuellt miljötillstånd utfärdas.

Göteborgs stift ser sitt ansvar i att vara en del av och driva den nödvändiga energiomställning som pågår och att prövning via Länsstyrelsen för miljötillstånd ger det underlag som behövs för att avgöra ett områdes lämplighet för vindkraftsetablering eller inte.

Tidigt samråd

Göteborgs stifts prästlönetillgångar är certifierade hos FSC® (Forest Stewardship Council) och i enlighet med FSC-standard för skogsbruk i Sverige ska förfrågningar om vindkraftsetablering på FSC-certifierad skogsmark presenteras offentligt. Förfrågningarna presenteras offentligt för att leva upp till reglerna om tidigt samråd innan ett eventuellt projekteringsarbete för vindkraft kan börja och arrendekontrakt skrivas.

Syftet med tidigt samråd är att möjliggöra för berörda intressenter, som till exempel lokalbefolkning, att få information om och framföra synpunkter på eventuell vindkraftsutbyggnad innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare.

Förfrågan från bolag ska innehålla bolagets namn och kontaktuppgifter för synpunkter tillsammans med en detaljerad karta över det förfrågade området. 

Synpunkter och frågor

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen direkt till projektören. Kontaktuppgifter för det aktuella projektet hittar du längre ned på sidan.

Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som finns med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Det kommer även finnas möjlighet till att inkomma med synpunkter i tillståndsprocessen enligt Miljöbalken.

Tillståndsprocess enligt Miljöbalken

Ett miljötillstånd från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen kommer att krävas för att eventuellt kunna uppföra och driva en vindkraftpark. Förberedning och prövning av ansökan är en lång process, som omfattar en avvägning av vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan mot olika enskilda och allmänna intressen. Det inkluderar samråd med myndigheter och allmänhet, en rad olika utredningar och inventeringar av fågelarter, naturvärden och kulturmiljö, samt beräkningar av ljudpåverkan och skuggor från vindkraftverken vid eventuella närbelägna fastigheter.

Förfrågan

Förfrågan från Fortum Vindkraft Sverige 4 AB (ett av Fortum Sverige AB helägt dotterbolag) avseende vindkraftpark i området Bullaren, Tanums kommun, på bland annat fastigheten Mårtensröd 1:8.

Fortum undersöker, i tidig fas, förutsättningarna för att etablera vindkraftverk i området Bullaren på bland annat prästlönefastigheten Mårtensröd 1:8. 

Kontaktuppgifter Fortum Vindkraft Sverige 4 AB
Namn: Martina Sekkenes 
Mail: martina.sekkenes@fortum.com
Telefon: 070-397 41 44
Hemsida: www.fortum.se/vindkraft
Postadress:  Rättarvägen 3, 169 68 Solna

Se karta över den fastighet som samrådet gäller nedan. 

Bild på området Bullaren, Tanums kommun och bland annat fastigheten Mårtensröd 1:8.
Tidigt samråd om vindkraftpark i området Bullaren, Tanums kommun, på bland annat fastigheten Mårtensröd 1:8.