Foto: Getty Images

Fond

När prästlönetillgångarna förvaltar kapital ska det övergripande målet vara att uppnå bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Samtidigt ska förvaltningen vara förenlig med ett anpassat risktagande inom placeringspolicyns ramar, och i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

Kapitalförvaltningen ska vara långsiktig, med betryggande säkerhet och ske på ett etiskt försvarbart sätt.

Prästlönetillgångarna ska sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Det innebär att placeringar ska bedömas efter en analys av såväl hållbarhet och etik som de finansiella aspekterna. Det uppnås genom att tillämpa de gällande etiska placeringsregler som Svenska kyrkans nationella nivå har i sin placeringspolicy.

Fondkapitalet förvaltas med rådgivande förvaltning från SEB och är fördelat enligt följande normalläge (max):

  • Nordiska aktiefonder: 35 % (45 %)
  •  Utomnordiska aktiefonder: 30 % (40 %)
  • Räntebärande placeringar: 30 % (100 %)
  • Alternativa placeringar: 5 % (10 %)

Normalläget är den tillgångsfördelning som anges för ett längre perspektiv. Avvikelser kan ske från normalläge inom den angivna maximinivån för varje tillgångsslag, om t ex situationen på de finansiella marknaderna föranleder det.