Finska

Finskan är det största minoritetsspråket inom vår kyrka. Det bor personer med finsk bakgrund i alla stiftets församlingar, sammanlagt ca 45.000. Ansvaret för finsk verksamhet ligger på församlingen.

Finskspråkig församlingsverksamhet är likvärdig med den svenskspråkiga inom Svenska kyrkan. Det ligger på församlingars ansvar att se till att det finns utbud för denna språkliga och kulturella minoritet på dess språk.

Stiftet bistår medarbetare och förtroendevalda med information, råd och stöd berörande finsk verksamhet. Exempelvis angående församlingsinstruktioner, sverigefinskhet, finskt gudstjänstliv samt information på finska. Det ges stöd vid rekrytering av finskkunnig personal och utveckling av verksamhet. Stiftskansliet har statistik från SCB över personer med finsk bakgrund i alla församlingar.

På stiftskansliet utförs också vissa centrala samordningsuppgifter, bl a jourverksamhet inom Kyrkans Finska telejour i stiftet. Till inspiration arrangeras evenemang och kurser. Det samordnas insamlade medel för ett missionsändamål i ryska Karelen via Ingermanlands kyrka. På stiftskansliet finns ett omfattande nätverk av finskspråkiga grupper och aktörer i stiftet. 

Syftet för den finska delen av församlingsverksamhet bör vara densamma som för den svenska: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Detta gäller för alla ålderskategorier, från barn till äldre.

Här kan du hitta finskspråkig verksamhet som sker inom Svenska kyrkan.