Foto: Getty Images

Fakturering till Prästlönetillgångarna

Följande gäller fakturor ställda till Prästlönetillgångarna i Göteborgs stift:

Betalningsvillkor

Göteborgs stift tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.

Referens på alla leverantörsfakturor

Fråga alltid efter referens och eventuellt objektsnummer. Uppgift om referensperson ska alltid finnas på fakturan. Referensen används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
 • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
 • Kundens juridiska namn = Göteborgs stifts prästlönetillgångar (org.nr 857201-3764)
 • Mottagarens fakturaadress
 • Referensperson och eventuellt objektsnummer
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp i kronor och % per momssats
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum

För pappersfakturor

Pappersfakturor ska ställas till referent till följande adress, adressen även ska framgå på fakturan.

Göteborgs stifts prästlönetillgångar
Fack 77801744
Box 15018
750 15 Uppsala

Adressen gäller för samtliga leverantörsfakturor. Fakturorna går direkt till skanningsleverantör, därför ska annan post till Göteborgs stifts prästlönetillgångar skickas i separat försändelse till Göteborgs stifts prästlönetillgångar på adress: Box 11937, 404 39 Göteborg. 

För digitala fakturor

Kompletterande information för E-faktura:

 • Vår E-fakturaadress (EDI-adress) är vårt organisations-ID: 8572013764
 • VAN-operatör: Swedbank

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till 77801744@faktura.svenskakyrkan.se

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument till:
77801744@invoice.svenskakyrkan.se

Utformning av e-post

 • Fakturan ska skickas som en bilaga i pdf-format i mejlet.
 • Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet.
 • Mejlets totala storlek inkl. bilagor får ej överstiga 10 Mb.
 • Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas.

Kvittensrutin

 • En kvittens skickas till den e-postadress fakturan skickades från om kravet på filformatet uppfylls.
 • Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till skanningsleverantören för inskanning.
 • Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inskannad av skanningsleverantören.
 • Om filformatet inte uppfyller kraven så skickas ingen kvittens och mottagaren meddelas om att en felaktig faktura inkommit.
 • Om filformatet uppfylls men fakturan inte kunde skannas av skanningsleverantören på grund av att någon/några andra av ovanstående krav inte uppfylls kommer mottagaren att meddelas.