Ett gott exempel från Värö-Stråvalla

När de nu tagit sin sjunde solcellsanläggning i bruk är församlingen självförsörjande på el.

Värö-Stråvalla församling är en föregångare vad gäller klimatarbete. Sedan 1990-talet har församlingen närapå halverat sin energianvändning med flera energibesparande åtgärder, bland annat genom att se över uppvärmningen av lokalerna. Dessutom har församlingen sedan 2008 installerat inte mindre än sju solcellsanläggningar, den senaste en markmonterad solcellspark som driftsattes vintern 2020.  

Anders Karlsson, fastighets- och kyrkogårdsansvarig och initiativtagare till installationerna poängterar att det är enkelt med solceller. Det kan dock vara bra att ta hjälp under första projektet så man vet vilka krav som ska ställas på installationen.

2008 installerades den första anläggningen om 14 kW som täcker kyrktaket i Bua. Gensvaret har varit genomgående positivt och anläggningen, med sitt höglutande tak riktat nästan rakt åt söder, har producerat mycket bra. Efterhand har nya anläggningar sedan installerats på bland annat församlingshemmet, vaktmästeriet och en kyrkstuga. När alla lämpliga tak var upptagna vändes blickarna mot den kringliggande marken och man fann att en solcellspark om 150 kW, ungefär 2000 kvm skulle passa bra.  

Anläggningarna förväntas producera sammanlagt ungefär 200 MWh per år vilket är mer än församlingens totala elanvändning. Överskottet sommartid kan då säljas till elleverantören. Genom att acceptera att anläggningarna producerar ett visst överskott så kan en större andel av elanvändningen täckas av solelen. 

År 2008 kunde en stor del av installationskostnaden täckas av statliga bidrag – idag är dessa bidrag avvecklade för företag och organisationer. Privatpersoner kan fortfarande få stöd genom det utökade gröna ROT-avdraget. Kostnaderna för installation har sjunkit kraftigt de senaste femton åren, så även om bidrag inte kan erhållas för församlingarna blir den slutgiltiga kostnaden ungefär densamma. Anders räknas med att anläggningarna har betalat av sig efter 8 -10 år.  ​

Värö-Stråvalla församling tar kraften från ovan för att bli en klimatneutral församling, helt i linje med Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Anders Karlsson, fastighets- och kyrkogårdsansvarig, bjuder på en rundtur i en församling som snart är självförsörjande på energi: