Ekonomi

Här finner du information om bokslut och årsredovisning, budget, redovisning och fakturahantering. Dessutom kan du läsa mer om ekonomitjänster som utförs av stiftskansliet för församlingar och pastorat.

Ekonomi- och egendomsenheten

Bokslut och årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av enhetens räkenskaper och förvaltning för avslutat räkenskapsår. Den ska vara överskådligt uppställd, ge en rättvisande bild av verksamhetens ställning och resultat samt följa god redovisningssed.

Budget

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet med att styra pastoratets/församlingens ekonomi. Den är också ett internt fördelningsinstrument när ekonomiska resurser ska fördelas och ramar ges till olika verksamheter.

Ekonomisystem och behörigheter

Det ekonomisystem som används inom det gemsamma arbetssättet är Aveny. I systemet finns ett antal standardroller som var och en ger tillgång till olika funktioner och rutiner. Dessutom finns kodbehörigheter som beskriver användarens ansvar i Aveny.

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning ingår inte i GAS eller ekonomitjänsterna och då inte heller rådgivning gällande placeringar. Däremot ingår att säkerställa att bokföringen görs på korrekt sätt.

Kundfakturering

Det första steget för att fakturera en kund är att skapa en kundorder. Ordern skapas i församlingen och ekonomiassistenten hanterar sedan själva faktureringen.

Leverantörsfakturor

Alla leverantörsfakturor som skickas till församlingen behöver verifieras och hanteras på ett standardiserat sätt för att vi ska kunna säkerställa att de är korrekta och att de kan betalas i tid.

Redovisning

För att redovisningen kunna utföras på ett säkert, korrekt och effektivt sätt har vi tagit fram särskilda rutiner för till exempel utbetalningar, utlägg, kollektredovisning och kontanthantering

Moms och skatt

En stor del av den verksamhet som bedrivs inom Svenska kyrkan uppfyller villkoren för inskränkt (begränsad) skattskyldighet. Det innebär inte att allt är moms- och skattefritt, till exempel inköp från annat land.

Kontakt med Ekonomi

På Göteborgs stiftskansli arbetar ungefär 30 ekonomer och ekonomiassistenter. Vi arbetar tillsammans i team enligt ett gemensamt arbetssätt för minskad sårbarhet och ökad effektivitet.

Ekonomitjänster

Göteborgs stiftskansli tillhandahåller ekonomitjänster för att främja god ekonomisk förvaltning och effektiv administration för församlingar och pastorat.