Foto: Anders Gustafsson

Egendomsenheten

Egendomsenheten ansvarar för arbetet med Göteborgs stifts prästlönetillgångar och för stiftskansliets ekonomiska ärenden.

Enheten svarar för prästlönetillgångarnas skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord. Enheten handhar också kapitalförvaltningen både för Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Göteborgs stift. Enheten svarar också för stiftets medverkan i Stiftsvinden 1, ekonomisk förening.

I Göteborgs stifts uppgifter ingår att förvalta prästlönetillgångarna. Kyrkan har mycket gamla anor som markägare och redan under medeltiden på 1100- och 1200-talen tillkom de första egendomarna. När Sverige blev kristet bildades församlingar med kyrka och präst, och en del av prästens lön skulle bestå i avkastning från mark – jord och skog.

Prästlönetillgångarna består idag av prästlönefastigheter och en prästlönefond, och förvaltas av varje stift med uppgift att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. De ska förvaltas så effektivt som möjligt för att ge bästa möjliga totalavkastning, i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Natur- och kulturvårdsintressen ska beaktas i skälig omfattning. Utöver certifieringar enligt PEFC och FSC har Göteborgs stift fastställt en naturvårdspolicy för sitt skogsbruk.