Diakonerna Ulrika Espenholt och Victor Tedeman samt prästerna Erik Gislason och Staffan Schmidt flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann, direkt efter vigningen i domkyrkan.
Foto: Torgny Lindén

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.

Några av domkapitlets uppgifter är: gudstjänstfrågor, utfärdande av församlingsinstruktioner, beslut om stiftskollekter, beslutsprövning och överklaganden samt befogenhetsprövning.

Domkapitlet ansvarar även för diakon- och prästexamen och har tillsyn över hur präster och diakoner utövar sina uppdrag och efterlever sina vigningslöften. Ordförande i domkapitlet är biskopen, vice ordförande är domprosten.

Ledamöter 2022-2025

Biskop Susanne Rappmann, ordförande
Domprost Stefan Hiller, vice ordförande

Domkapitlets ledamöter och ersättare

 

 

Sammanträden 2022

2 februari 
17-18 mars
20 april
9 juni med präst- och diakonexamen (vigning 12 juni)
1 september
11 oktober
10 november
15 december