Foto: Magnus Aronson/Ikon

Diakoni

Diakoni är ett av församlingens grundläggande uppdrag. Varje kristen och varje församling har fått i uppdrag att uttrycka den kristna tron genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och skapelsen.

I församlingen sker detta genom specifika diakonala verksamheter präglade av omsorg och respekt. Men också genom ett diakonalt förhållningssätt som bör genomsyra all gemenskap i församlingen. 

Uppdraget är konstant; diakonin ska stå upp för människovärde och mänsklig värdighet. Samtidigt är den ständigt rörelse  och kan ta sig olika uttryck beroende på den konkreta situationen.

En påse med en matlåda från Svenska kyrkan och ett hälsningskort med texten Var rädd om dig.

Diakoni under Corona

Stöd att ställa om diakoni på grund av coronaviruset.

Diakonal utveckling

Svenska kyrkans församlingar är en del av det lokala samhället och befinner sig alltid i ett sammanhang. Människors livsvillkor och församlingens förutsättningar att bedriva verksamhet växlar från plats till plats. Därför behöver varje församling söka sina egna svar på hur det diakonala arbetet ska se ut.

Jourhavande präst

Att tjänstgöra inom jourhavande präst är viktigt för kyrkan, men det är också meningsfullt. Du som präst inom jouren får möjlighet att utveckla dig inom själavård samt samtala om det som är viktigt, på riktigt. Här finns information för dig som är intresserad av att veta mer eller vara med i Jourhavande präst i Göteborgs stift.

Kriminalvård och militära förband

Varje människa har enligt lagen om religionsfrihet rätt att utöva sin religion var hon än befinner sig. I detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet/egna religionen.

Kyrka-Arbetsliv

Arbetet är, tillsammans med vänner och familj, grunden för människors liv. Det handlar om försörjning, men också om självbild och relationer. I arbetet har människan med sig hela sig själv och sin livssituation.

Migration

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Om diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i handling. Vi har fått ta emot Guds kärlek på olika sätt i våra liv och nu får vi ge vidare och dela den, i praktisk handling, med andra.

Om sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa sina egna behov. Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp i en kyrklig miljö kan du få stöd av våra kontaktpersoner.

En pojke står med bägge händerna för ögonen.

Orosanmälan barn

Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida. Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. Svenska kyrkan har infört en anmälningsskyldighet i kyrkoordningen för att markera hur viktigt det är att gripa in till skydd för barn.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är beteckningen på de kristna samfundens gemensamma arbete i andlig vård på sjukhus.

Själavård

Här kan du läsa mer om vad du kan ta upp i ett själavårdande samtal och om hur det praktiskt går till.

Vägledning för diakoni

Tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift har Svenska kyrkans nationella nivå tagit fram en vägledning för diakoni. Vägledningen vill bidra till att stärka det strategiska tänkandet om diakoni och diakoni som hela församlingens uppdrag.