Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bollplank för knepiga jobbfrågor

Knepiga situationer på jobbet, svåra samtal och allt fler symptom på stress ... Önskar du ibland att det fanns någon att bolla jobbfrågor med? Det gör det – för alla yrkeskategorier inom kyrkan.

Sedan hösten 2022 samarbetar Göteborgs och Skara stift kring arbetshandledning, med själavårdsinstitutet Lilleskog utanför Alingsås som kompetenscentrum. I korthet innebär arbetshandledning en möjlighet att i grupp, tillsammans med en utbildad handledare, prata och reflektera kring sitt uppdrag, sin roll, sin organisation och arbetssituation.

– ”Jag känner mig mindre ensam nu, det är inte bara jag som har det så här” är en vanlig reaktion efter våra träffar, säger Lotta Haettner Sandberg, samordnare för grupphandledning i Göteborgs stift, vid själavårdsinstitut Lilleskog.  

Alla anställda är välkomna att söka, oavsett vad du jobbar med.

– Olika tjänster har olika behov och ingen ska bära allt själv, fortsätter Lotta. Pedagoger och ungdomsledare i kyrkan till exempel. Vilket stöd behöver de? Många av dem har idag tunga samtal med barn och unga som inte mår bra.  

– Vi ser gärna fler sökande, bland fler yrken, tillägger Greger Carlsson, kontaktperson för grupphandledning hos stiftet. Genom att dela det som skaver och sliter på mig i mitt jobb mår jag själv bättre i det jag gör. Det är en investering både för medarbetaren själv, för arbetsplatsen och församlingsborna.

En handledningsgrupp består av fem till åtta personer. Deltagarna träffas cirka 30 timmar per år, ofta två-tre timmar, en gång i månaden. De flesta är med minst ett år och alla i gruppen behöver inte börja och sluta samtidigt.

– En grupp kan bestå av enbart pedagoger till exempel, eller vara en tvärgrupp med blandande yrken. Deltagarna kan vara spridda geografiskt eller ha samma arbetsplats, förklarar Greger. Vissa arbetslag har gemensam handledning, som sjukhuskyrkan, fängelsekyrkan eller en diakonimottagning.

– En blandad grupp kan vara väldigt givande. Man upptäcker fler likheter än skillnader, vi gör mer samma än vi trodde, tillägger Lotta.  

– Hittills har flest deltagare varit präster och diakoner, men vaktmästare, assistenter, pedagoger, alla kategorier är välkomna. Många känner inte till att möjligheten finns.  
 
En fråga som ofta kommer upp oavsett yrkesgrupp är gränssättning, närhet och distans.

– Vi möter ofta människor med större behov än vi kan möta som kyrka, fortsätter Greger. Vad kan jag göra och inte göra för dessa människor och vad händer med mig själv i mötet? Anställda i kyrkan kommer i kontakt med väldigt många i utsatta situationer, i sorg och så vidare. Vi är duktiga på att ge stöd till andra, men inte alltid oss själva.  

– Handledningen kan också handla om förväntningar på mig och mitt arbete, relationer, arbetskamrater, organisationen och församlingen, säger Lotta. Det kan röra en omorganisation, mötet med församlingsbor, att sätta gränser kring ett gränslöst arbete. Hur mycket arbetstid lägger jag på olika saker?  

– Vi vet också att prästernas absoluta tystnadsplikt och annan personals sekretess har upplevts som ett hinder för att söka handledning. Man får ju inte i något avseende utelämna en konfident.

Lotta hänvisar mycket bestämt till biskopsbrevet om tystnadsplikt och sekretess från 2004 där biskoparna uppmuntrar handledning.

– Där står solklart att alla själavårdare gagnas av handledning. Att avidentifierat få sätta ord på en situation motverkar den känsla av isolering och stress som man kan uppleva.

Förhoppningen är att starta nya grupper löpande allt eftersom behov uppstår. Träffarna äger rum i Göteborg, på andra platser i stiftet eller på Lilleskog. Både plats och vilka ämnen som tas upp beror på deltagarna. Vad de möter i sin vardag och vilka dilemman de ställs inför. Varje handledningstillfälle startar med en inventering av gruppens behov just då.

– Det behöver inte var en konflikt eller kris på jobbet, säger Greger. Tänk förebyggande. Det ger även kompetenshöjning i det egna yrket. Hur hanterar andra sådana situationer och dilemman som jag själv ställs inför? Kan vi utbyta erfarenheter? Du får både gruppens och handledarens hjälp och perspektiv. Ett tema kan till exempel vara ekonomiskt stöd till utsatta människor. Hur gör ni andra? Man lär av varandra och blir själv mer rustad.

– Det handlar om att förebygga ohälsa, poängterar Lotta. Vi får höra mycket svåra saker i andra människors liv, mycket elände och många sitter ensamma med för mycket. Handledning kan förebygga stress och utmattning. Vad behöver jag? Vilka är mina gränser? När behöver jag säga nej?

En viktig del i grupphandledningen är tid för reflektion.

– Vi måste reflektera, inte bara göra. Att stanna upp och reflektera höjer kvaliteten på vårt arbete, men vi får inte till det i vår vardag. Här finns ”det reflekterande rummet”, man får tid att dra sig undan lite. Det ger både professionell och personlig utveckling.

Text: Cecilia Sundström 

Läs mer om arbetshandledning

Arbetshandledning i grupp till alla anställda

Göteborgs stift erbjuder, i samarbete med Själavårdsinstitutet Lilleskog - Skara stift, arbetshandledning i grupp till alla anställda i stiftet. Göteborgs stift vill därmed knyta sitt handledningsarbete till det kompetenscentrum som Lilleskog är, både när det gäller handledningskompetens och kyrklig kompetens. Ges på förfrågan.

Lotta Haettner Sandberg

Direkt: 0322-512 88
E-post: lotta.haettner-sandberg@svenskakyrkan.se