Foto: Jim Elfström /Ikon

Bidrag till organisationer

Göteborgs stift kan bevilja bidrag till verksamheter och organisationer som kan utgöra ett komplement till stiftsorganisationens ordinarie verksamhet.

  För bidrag till organisationer gäller följande kriterier:

  • Verksamheten ska utgöra ett komplement till stiftsorganisationens ordinarie verksamhet
  • Organisationen ska vara öppen för att med sin kompetens sprida kunskap i Göteborgs stift
  • I ansökan ska anges vad de sökta medlen ska användas till
  • Underlag för barnkonsekvensanalys ska bifogas ansökan
  • Beslut om bidrag till en organisation/verksamhet ska omprövas årligen.

Inför beslut på alla nivåer i Svenska kyrkan ska en barnkonsekvensanalys göras i de ärenden där barn kan komma att beröras. Det innebär att den organisation som söker bidrag behöver bifoga ett underlag för analys till stiftets beslutande organ. En barnkonsekvensanalys syftar till att tillvarata barnets rättigheter (0-18 år) enligt FN:s barnkonvention, speciellt utifrån artiklarna 2,3,6 och 12. I en barnkonsekvensanalys ska barns intressen vägas mot det beslut som eventuellt ska genomföras.  

Ansökan om bidrag för nästkommande år ska vara stiftet tillhanda senaste 21 augusti.

Ladda ned formuläret för ansökan om bidrag.

Till ansökan ska senast fastställda bokslut inklusive revisions- och verksamhetsberättelse bifogas. Det är viktigt att kontaktperson anges med namn, adress och telefonnummer.