Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bidrag till organisationer

Göteborgs stift kan bevilja bidrag till verksamheter och organisationer som kan utgöra ett komplement till stiftsorganisationens ordinarie verksamhet.

  För bidrag till organisationer gäller följande kriterier:

  • Verksamheten ska utgöra ett komplement till stiftsorganisationens ordinarie verksamhet
  • Organisationen ska vara öppen för att med sin kompetens sprida kunskap i Göteborgs stift
  • I ansökan ska anges vad de sökta medlen ska användas till
  • Underlag för barnkonsekvensanalys ska bifogas ansökan
  • Beslut om bidrag till en organisation/verksamhet ska omprövas årligen.

Inför beslut på alla nivåer i Svenska kyrkan ska en barnkonsekvensanalys göras i de ärenden där barn kan komma att beröras. Det innebär att den organisation som söker bidrag behöver bifoga ett underlag för analys till stiftets beslutande organ. En barnkonsekvensanalys syftar till att tillvarata barnets rättigheter (0-18 år) enligt FN:s barnkonvention, speciellt utifrån artiklarna 2,3,6 och 12. I en barnkonsekvensanalys ska barns intressen vägas mot det beslut som eventuellt ska genomföras.  

Ansökan om bidrag för nästkommande år ska vara stiftet tillhanda senaste 21 augusti.

Till ansökan ska senast fastställda bokslut inklusive revisions- och verksamhetsberättelse bifogas. Det är viktigt att kontaktperson anges med namn, adress och telefonnummer.  

Kontaktpersoner:

Håkan Gunneflo

Håkan Gunneflo

Göteborgs stift

Ekonom, Ekonomi och HR