Foto: GettyImages

Beslut KAE

Varje år i maj fattar stiftsstyrelsen beslut om stiftets fördelning av KAE. Här kan du läsa mer om hur de ser beslutet om kyrkoantikvarisk ersättning.

Stiftsstyrelsen beslutar om kyrkoantikvarisk ersättning senast sista maj varje år. Beslutet omfattar samtliga ansökningar i stiftet och innehåller ett beslutsprotokoll med tillhörande bilagor. 

Beslut för varje enskild åtgärd framgår i IT-stödet för KAE i Public 360. Ni som sökande får ett meddelande via systemet när beslutet är fattat. Se 12.5 i Instruktion - Att arbeta med KAE-processen i IT-stödet i Public 360.

Observera att det är i bilagorna till beslutsprotokollet som de allmänna villkoren som gäller för samtliga beviljade åtgärder finns. Läs mer om villkor här.

Vad händer efter att vi ansökt? 

Ansökningarna kommer in senast i oktober. Därefter hämtar stiftskansliet in yttranden från de länsstyrelser som de inkomna ansökningarna berör. Det beror på att länsstyrelserna i flera fall måste godkänna att åtgärderna görs. 

Hur stor ersättning kan vi få?

Flera faktorer påverkar hur mycket ersättning ni får. Ersättningens storlek beror på åtgärdens karaktär, hur mycket kulturarvsnytta den gör, och hur åtgärden gör att ni som församling/pastorat tar ert kulturarvsansvar. 

Kyrkostyrelsen fastställer nationella rekommenderade riktvärden för hur ersättningsnivåerna ser ut. Ersättningen ges som en procentsats av totalkostnaden. Först räknar vi ut vilka kostnader som ger rätt till ersättning, era så kallade "ersättningsberättigade kostnader". Ni kan få ersättning för upp till 90 procent av dessa kostnader. I beslutet anges också ett "högstbelopp", det vill säga hur stor ersättning ni maximalt kan få.

Procentsatsen kvarstår även om den faktiska totalkostnaden blir lägre än ni beräknat. Det betyder att om totalkostnaden sjunker får ni lägre ersättning, eftersom ersättningens storlek sjunker proportionerligt mot kostnaden. Om de faktiska kostnaderna däremot överstiger de beräknade kan ni göra en tilläggsansökan för dessa.

Alla beslut inom KAE finns på dokumentsidan.