Ansökan KUB

Ni ansöker per kyrka och åtgärdskategori fördelat på inre och yttre åtgärder eftersom ärendet registreras på den enskilda kyrkan.

Ansökan som avser flera kyrkor kommer att återsändas. 

Enligt blanketten ska följande uppgifter bifogas:

  • Barnkonsekvensanalys
  • Kopia av länsstyrelsens beslut, i de fall ansökan avser tillståndspliktiga åtgärder. Om ni inte fått beslutet innan ansökningstillfället ska kopia av tillståndsansökan bifogas
  • Arbetsbeskrivning som redogör för åtgärderna.
  • Kostnadsberäkning inklusive moms.
  • Eventuella ritningar, bilder eller andra relevanta underlag.

Bokslut behöver inte skickas in eftersom det förutsätts att samtliga församlingar/pastorat är införstådda med att den ekonomiska redogörelse som SCB begär in på uppdrag av Svenska kyrkan på nationell nivå, är obligatorisk för de församlingar och pastorat som söker bidrag hos stiftsstyrelsen.

Kyrkoantikvarisk ersättning

När ni ansöker om kyrkounderhållsbidrag kan ni i vissa fall kombinera en separat ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). På sidorna om kyrkoantikvarisk ersättning kan ni läsa mer om hur ni går tillväga.

Ansök innan arbetet påbörjas

Ni får inte ansöka om ersättning för påbörjade åtgärder. Undantag finns för åtgärder som akut behöver sättas igång, de kan stödjas med ersättning efter samråd med stiftskansliet och länsstyrelsen.​

Direkt efter att ansökan lämnats in till stiftskansliet kan församlingen/pastoratet utföra åtgärderna, men får då bekosta åtgärderna utan att veta om ersättning kommer att beviljas.

Kom ihåg att antikvarisk medverkande alltid ska anlitas före arbetet påbörjas. Läs mer om antikvarisk medverkan på sidan Villkor för KUB.​

Ansök om tillstånd

I många typer av åtgärder behövs länsstyrelsens tillstånd om ni vill kunna ansöka om kyrkounderhållsbidrag. För tillståndspliktiga åtgärder krävs länsstyrelsens tillstånd och om tillstånd saknas vid stiftsstyrelsens beslut om kyrkounderhållsbidrag kommer ansökan att avslås. Kontakta därför alltid Länsstyrelsen i Halland eller Länsstyrelsen i Västra Götaland i god tid.