Göteborgs stiftskansli
Foto: Thinkstock

Göteborgs stiftskansli

Göteborgs stiftskansli ska vara ett kompetenscentrum som inspirerar och stödjer församlingarna i att förverkliga deras uppdrag.

För stiftets långsiktiga arbete är inspiration och kompetensutveckling av församlingarna prioriterade mål. Vägen dit handlar om att vara tydlig, lyssnande och diakonal.

Biskopsämbetet

Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans enhet och universella gemenskap. I biskopsämbetet ligger uppgiften att stödja, främja och ha tillsyn över församlingslivet. Biskopens pastorala besök och visitationer är ett verktyg för detta relationsbygge mellan stift och församling.

Ledning

Målsättningen är att ledningsgruppen i huvudsak ska fungera som strategisk grupp. Det vill säga att agendan ska ha fokus på helheten snarare än detaljer.

Ekonomienheten

Enhetens uppdrag innefattar arbete inom Ekonomi volym, Ekonomi kvalité och Gravadministration och utförs för församlingar och pastorat inom Göteborgs stift samt för stiftskansliet. Ekonomiassistenter och ekonomer arbetar på enheten.

En ängels ansikte i ett guldmålat träornament.

Fastighets- och kulturarvsenheten

Enheten stöder församlingarna i fastighetsfrågor som upphandling av renoveringar, underhållsplaner, projektledning samt kulturarvsfrågor.

Församlingsstödsenheten

Enheten arbetar med att indirekt främja församlingarna i deras pastorala arbete genom att vara ett administrativt stöd för både förtroendevalda och anställda.

Gudstjänst för alla åldrar

Församlingsutvecklingsenheten

Enhetens huvudsakliga fokus är att utveckla verksamhet som i bred bemärkelse behandlar den grundläggande uppgiften; Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.